TERUG 

Wet en genade. De tien geboden.

Mevrouw A. P. schreef mij:

"Jezus is voor u en mij gestorven en heeft de wet vervuld. Wij heiligen leven nu onder het nieuwe verbond. Wij leven niet meer onder de wet, maar onder de genade. In hoeverre hebben de wetten nog betrekking op ons en moeten wij ons aan deze wetten houden? Bij ons in de gemeente worden de 10 geboden elke week voorgelezen, maar is dat nog nodig, de wet ligt immers in ons hart doordat de Heilige Geest in ons woont?"

Antwoord:
In de eerste plaats blijkt uit de bovenstaande vraagstelling een flink inzicht in het Koninkrijk van God.

Johannes 1:17:
"; want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen."

De wet van Mozes in het Oude Testament geldt voor Israëlieten. Voor niet-Israëlieten geld de wet van Mozes sowieso niet. Wie het Oude Testament gelezen heeft, zal begrijpen dat het houden van de wet van Mozes, zoals dat beschreven staat in de eerste vijf boeken van het Oude Testament bepaald geen kleinigheid is. Ik kan me daarom goed voorstellen dat mensen, die als Israëliet geboren zijn niet altijd even vrolijk worden van hun wetten.

Indien iemand tot geloof in de Heer Jezus komt dan staat hij niet (meer) onder wet van Mozes. Dit geldt zowel bij Israëlieten als bij niet-Israëlieten. Er gelden voor christenen andere wetten dan die beschreven staan in de wet van Mozes.

Nu is de vraag, welke wetten gelden er dan wel voor christenen? Het is inderdaad vreemd dat in de kerken vaak de 10 geboden voorgelezen worden. Want de 10 geboden behoren tot de wet van Mozes. Maar gelukkig is de zaak niet zo ernstig als dat het lijkt. Als ik me goed herinner dan is het enige gebod wat geen enkele christen houdt het gebod van de Sabbat. Weliswaar houden christenen de dag des Heren, de dag van de opstanding (zondag) en houden zij vaak rust, maar dit heeft niets meer te maken met de viering van de Sabbat zoals die in het Oude Testament moest plaatsvinden. Maar al die andere geboden gelden in feite ook voor christenen. En ik denk dat dit gedeelte van het Oude Testament (de 10 geboden) zo geliefd is in kerken omdat het op een zeer bondige wijze de morele wetten weergeeft, die ook voor christenen gelden.

10 geboden

Blijft de vraag welke wetten gelden er voor christenen? Naar mijn mening worden de regels en "wetten", die voor christenen gelden beschreven in het Nieuwe Testament van de Bijbel. En in een aantal gevallen zijn de regels en wetten die christenen er op na houden gelijk aan die van de wet van Mozes. Dit is natuurlijk niet verwonderlijk. Vooral wetten op moreel gebied komen overeen. Naar mijn mening geven de brieven van de apostel Paulus het beste aan welke regels en wetten er gelden voor christenen en welke niet.

We kunnen gerust stellen, dat de regels en morele wetten, die voor christenen gelden, veel minder zwaar zijn dan de wet van Mozes. Daar komt bij dat in het Nieuwe Testament (of beter gezegd: het Nieuwe Verbond) het ware zonde-offer Jezus geopenbaard is geworden en nog veel meer. Zo is dan de bedekking die op het Oude Testament rust weggenomen. Aan christenen wordt in de boeken van het Nieuwe Verbond heel veel bekend gemaakt. Zo blijkt dan dat God zich niet aan de mens geopenbaard heeft op grond van het houden van de wet van Mozes, maar op grond van het geloof in de Heer Jezus. En dit mogen we gerust genade noemen in plaats van de wet (van Mozes).

Let er op, dat de genade van het Nieuwe Verbond, echter niet betekent dat er geen wetten zouden zijn. Laat u waarschuwen door:

Judas 1:4
Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven, goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.


 www.bijbelstudies.com