TERUG 

De tirannie van de Antichrist.

Openbaring 13:15-18 (NBG)
En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Openbaring 14:9-13 (NBG)
En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

Openbaring 20:4 (NBG)
En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Indien men het beeld van het beest (de toekomstige Antichrist) niet aanbidt zal men niet meer in staat zijn te kopen of te verkopen. Deze mensen zullen omgebracht worden door onthoofding.

We zien nu in de maatschappij steeds meer dwang tot bepaalde vacinaties. Doet men daar niet aan mee, dan volgen er steeds meer beperkingen.

Dat het nemen van vaccinaties met betrekking tot het corana virus niet zonder grote risico's is met betrekking tot onze gezondheid en leven moge blijken uit de volgende informatie:

Covid-19 doden, ongevaccineerden en gevaccineerden in Engeland.


Let op: De bovenstaande video bestaat uit screenshots. Elke 10 seconden komt er een nieuwe screenshot. Pauzeer de video indien gewenst om wat langer de screenshot te kunnen bestuderen.

Dr. Peter McCullough - 10/27/2021 - Phoenix AZ
Dr. McCullough speaks about vaccine safety, efficacy, and the continued need for early treatment.

Slides available at https://www.scribd.com/document/536548896/Slides-from-McCullough-10-27-2021-Presentation

Dr. Michael Palmer masterfully explains mechanisms of harm of the COVID vaccines.

Jaap Dieleman

Slot:
Zijn we met die gedwongen vaccinaties onderweg naar het bewind van de Antichrist? Waarschijnlijk.


 www.bijbelstudies.com