TERUG 

De leeftijd van de aarde, de evolutietheorie en de zondvloed.

Wanneer we het in onze tijd hebben over de leeftijd van de aarde dan hebben we te maken met de visie van ongelovigen, de visie van mensen, die de Bijbel letterlijk nemen en een soort mengvorm van christenen, die zich hebben laten beÔnvloeden door ongelovigen.

De visie van ongelovigen is de evolutietheorie. Deze visie leert dat alles in hemel en aarde is ontstaan uit het niets na een grote knal over een periode van 4,5 miljard jaar. Onder wetenschappers zijn veel ongelovigen en het behoeft dan ook niet te verbazen dat veel wetenschappers de evolutietheorie aanhangen. Toch heeft naar ik meen de evolutietheorie meer met geloof dan met wetenschap te maken.

Het gegeven, dat de evolutietheorie na 150 jaar nog steeds een theorie is, is voor mij HET bewijs dat deze theorie niets met wetenschap te maken heeft. Immers indien er in de wetenschap wetmatigheden ondekt worden dan worden deze vastgelegd in de vorm van wetten, zoals bijvoorbeeld de wetten van Newton.

De evolutietheorie is naar ik meen krachtig in tegenspraak met gezond verstand en met de wetenschap. Met de tijd zal dan ook blijken dat de evolutietheorie zowel een grote wetenschappelijke dwaling alsook leugen is. Een dwaling/ leugen, die door ongelovigen maar wat graag in stand gehouden wordt.

Want wat is het alternatief van de evolutietheorie. Het enige alternatief is te geloven in God, de Schepper.

En dat doet pijn. Immers, wanneer we geloven in God, de Schepper, dan moeten we ons onderwerpen aan zijn geboden en we moeten rekening houden met zijn oordeel in dit leven en in de eeuwigheid.

De Bijbel leert ons dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen machten, krachten en overheden in de hemelse gewesten. Met andere woorden, we hebben bij de evolutietheorie te maken met een leugen, die in de wereld gebracht is door de macht van Satan. En van Satan, die "de vader der leugen" genoemd wordt, kunnen we niet anders verwachten.

Dat hele volksstammen achter de leugen van de evolutietheorie aanlopen geeft des te meer de noodzaak aan om deze leugen te ontmaskeren.

Beslissing President Eisenhower in 1959 om de evolutietheorie via de schoolboeken te verbreiden met bronvermelding.

In 1959 werd op verzoek van president Eisenhower $ 10.500.000 uitgetrokken om de evolutietheorie in de schoolboeken te krijgen. Dit bedrag zou in onze tijd zeker het honderdvoudige waard zijn. Dus een astronomisch bedrag.

Dit geeft wel aan met wat voor fanatisme ongelovigen de evolutietheorie hebben opgedrongen aan de meest beÔnvloedbaren, namelijk de kinderen.

De Here Jezus zegt hierover:

MatthťŁs 18:5-7
En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.

Lucas 16:31-17:1-2:
Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Hij zeide tot zijn discipelen: Het is onmogelijk, dat er geen verleidingen komen, maar wee hem, door wie zij komen! Het zou beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleinen tot zonde verleidde.

Man met molensteen in zee

Nu zou je kunnen stellen: Overdrijf je niet een beetje door de bovenstaande bijbelteksten in dit verband te noemen. Men spreekt wel eens van scheiding van kerk en staat. Voor zo ver mij bekend betekent scheiding van kerk en staat in de eerste plaats dat de staat zich niet mag inmengen in de vrijheid van religie. Wanneer men nu op scholen de evolutietheorie voor waar verkoopt dan is dat een directe inmenging in de religie. Wanneer men op scholen de evolutietheorie als de waarheid verkondigt dan impliceert dat, dat men het scheppingsverhaal van de Bijbel als leugen bestempelt. Wanneer men vrijheid van meningsuiting als basis neemt, dan zou men op scholen Genesis 1 moeten leren naast de evolutietheorie als 2 keuzemogelijkheden. Zodat mensen een mogelijkheid hebben om zelf een keuze te maken. Maar men mag zeker niet de onbewijsbare evolutietheorie als de waarheid verkondigen, naar ik meen. Doet men dit wel dan indoctrineert de staat in feite de jeugd met een goddeloze visie.

Hoezeer de evolutietheorie gebaseerd is op ongeloof moge blijken uit de volgende afbeelding:

Uitleg Uniformitarian Principle: 1: Natural law can explain everything. 2. No miracles by God have ever occurred.

Deze wetenschappers gaan er op voorhand van uit, dat God, de Schepper bij hun verklaringen niet kan bestaan.

Uniform principe. Dat klinkt deftig. Maar is het ook waar? Zeker niet. Ik zal hiertoe het voorbeeld nemen van een plastic vork. Een plastic vork kan niet worden verklaard door natuurwetten. De enige verklaring voor een plastic vork is Intelligent Design, of in goed Hollands, het is door mensen gemaakt. Ik zou daarom liever een ander uniform principe willen definiŽren: 1. Natuurwetten kunnen niet alles verklaren. 2. Wanneer natuurwetten geen verklaring kunnen geven dan moet de waarschijnlijkheid van Intelligent Design groot geacht worden.

Mijn visie over het Uniform Principe: 1. Natuurwetten kunnen niet alles verklaren. 2. Wanneer natuurwetten geen verklaring kunnen geven dan moet de waarschijnlijkheid van Intelligent Design groot geacht worden.

Deze nieuwe definitie voor het uniforme principe is voor zowel de plastic vork alsook voor plant en dier en de rest van de schepping van toepassing.

Ik geloof dat we Intelligent Design moeten onderscheiden van toevallige gebeurtenissen. In feite weten wij mensen maar al te goed, dat wanneer we onze handen niet uit de mouwen steken, er niet veel zinnigs gebeurd. Er zijn werkelijk miljoenen, ja miljarden voorbeelden van Intelligent Design, namelijk alle dingen die mensen kunnen bedenken en daarna maken. Onze wereld is vol van dingen die door mensen bedacht en gemaakt zijn. We kunnen werkelijk alles noemen, een blad papier, een pen, inkt voor de pen, infrastuctuur van steden, netwerken enzovoorts enzovoorts. Wat al deze uitingen van Intelligent Design gemeen hebben is dat er eerst een ontwerp bedacht wordt en dat het ontwerp daarna met handen en/ of machines wordt uitgevoerd. Dit zelfde principe van Intelligent Design vinden we in planten, dieren, insecten, bacteriŽn enz. Wat in de planten- en dierenwereld aantoonbaar is, is dat er een ontwerp is gemaakt, wat opgeslagen is in het DNA. De opbouw van de cellen maakt duidelijk dat er ook machines zijn om het ontwerp uit te voeren. In feite bewijzen wij hierdoor dat God moet bestaan op gelijke wijze als wij aan wat mensen gemaakt hebben onderkennen, dat het door mensen gemaakt is.

Intelligent Design weg te laten (of uit te sluiten) als mogelijke bron van oorsprong, is even onzinnig als het loochenen van alles wat door mensen is bedacht en gemaakt. Het concept van Intelligent Design behoefd dus niet meer bewezen te worden, want het is reeds overduidelijk bewezen door alles wat mensen maken. We mogen daarom Intelligent Design als mogelijke bron van oorsprong met dezelfde zekerheid hanteren als natuurwetten, naar ik meen.

Hierboven de video over Intelligent Design - Unlocking The Mysteries Of Life (Engelstalig). Deze video is met Nederlandse ondertiteling te koop via de link: http://verkoop.creatie.info/product_info.php/products_id/3531 Stan Lutz berekent de (on)waarschijnlijkheid van de vorming van een eiwit van slechts 200 aminozuren door toeval.

Klik hier voor de vertaling van de tekst van de bovenstaande video in het Nederlands.

De Bijbel staat vol met Gods wonderen. De schepping is voor gelovigen vol met Gods wonderen (mensen, dieren, vissen, vogels, insecten, planten, aarde, firmament, sterrenhemel, de onderlinge samenhang en afhankelijkheid enzovoorts).

Onderlinge samenhang derde, vierde en vijfde scheppingsdag. Afgebeeld zijn plant, zon en insecten, die elkaar onderling nodig hebben en dus in korte tijd geschapen moeten zijn.

Wonderen zijn voor gelovigen een gegeven. En uiteindelijk blijkt dat Gods grootste wonder, namelijk de schepping van hemel en aarde door wetenschappers bewezen wordt.

In deze bijbelstudie zal ik regelmatig materiaal gebruiken van twee Amerikaanse wetenschappers, die aantonen, dat het letterlijk nemen van de Bijbel veel beter past bij de wetenschap dan de evolutietheorie. Hieronder geef ik een paar links naar websites van Dr. Robert V. Gentry en Dr. Kent Hovind. Op deze websites zijn gratis video's te downloaden.

Video's door Dr. Robert Gentry Engelstalig

De gratis video's "Fingerprints of Creation" en "The Young Age of the Earth" kan ik echt aanbevelen.

Deze video is met Nederlandse vertaling te koop via de volgende link:

Genesis & Geologie; Vingerafdrukken van de Schepping & De jonge leeftijd van de aarde; Auteur: Dr. Robert Gentry

Verder gratis video's van Dr. Kent Hovind:

Klik hier voor de playlist, waarvan de bovenstaande de eerste is.

Ik heb reeds gezegd, dat de evolutietheorie tegen het gezond verstand ingaat. Dit wordt in feite ook bevestigd door wetenschappelijke wetten. De tweede wet van de Thermodynamica leert dat alles streeft naar de grootste chaos. Dus iets wat niet geordend is wordt van nature steeds chaotischer en niet omgekeerd.

De tweede wet der thermodinamica: Alles neigt naar wanorde.

Ook kan materie niet zo maar uit het niets te voorschijn komen: Dit is de eerste wet van de Thermodynamica.

Eerste wet der thermodinamica: Materie (en/of energie) kan niet worden gemaakt of verwoest

Samenvattend:

De evolutietheorie is heel duidelijk in tegenspraak met enkele takken van zeer degelijke vormen van wetenschap en wel omdat:

1. Kansberekening. Wanneer we kans(be)rekening toepassen op zogenaamde evolutionaire processen, dan blijkt al snel dat de evolutietheorie niet deugt.
2. De wetten van de thermodynamica weerspreken de evolutietheorie.
3. Intelligent Design zien we in onze samenleving waar we ons oog maar richten. Intelligent Design weg te laten als mogelijke bron van oorsprong is dus een zeer onwetenschappelijke opstelling.

Daarentegen is het scheppingsverhaal in Genesis 1 niet in tegenspraak met de bovenvermelde takken van wetenschap.

Het scheppingsverhaal is dus niet in tegenspraak met onze wetenschap. De evolutietheorie is wel in tegenspraak met de wetenschap.

Een ander bewijs ten gunste van het scheppingsverhaal zijn de vondsten van fossielen en fossiele brandstoffen, zoals steenkool en olie. Mensen, die in de evolutie geloven zullen dit betwisten door te zeggen dat er tegenwoordig geen dinosauriŽrs meer zouden leven. Ook al zouden dinosauriŽrs geheel zijn uitgestorven, wat waarschijnlijk niet het geval is, er zijn voldoende bewijzen, dat mensen voor de zondvloed en na de zondvloed samengeleefd hebben met dinosauriŽrs (draken).

Het woord "Dinosaurus" is een jong woord. Het is in gebruik geraakt na 1841. Voor die tijd werd hiervoor het woord "draak" gebruikt.

Het woord "dinosaurus" is uitgevonden door Sir Richard Owen in 1841. Voor die tijd sprak men van draken.

In de Bijbel wordt het woord "draak" 35 maal genoemd.

Het woord draak wordt 35 maal gebruikt in de Bijbel. Psalm 74:13 "Gij zijt het, die de zee hebt gekliefd door uw kracht, de koppen der draken in het water verbrijzeld."

Hieronder volgt een opsomming van redenen waarom de draken voor een groot deel verdwenen zijn:

Redenen, waarom mensen de meeste dinosauriers hebben gedood: 1. Voor vlees 2. Omdat zij een bedreiging waren 3. Om de held uit te hangen 4. Uit machtsvertoon 5. Competitie voor land 6. Fabricage medicijnen

Er zijn duizenden verhalen in omloop van mensen die draken gezien hebben tot op de dag van vandaag.

Er zijn duizende overleveringen van mensen, die draken hebben gezien en gedood. Bronvermeling:"Dragons a natural history" door Dr. Karl Shuker

De Bijbel leert, dat de toenmalige wereld door een zondvloed geheel onder het water "begraven" is.

Door dit watergraf zijn de fossielen en fossiele brandstoffen in korte tijd ontstaan.

Ik wil hier nog eens een opmerking plaatsen over fossielen.

In de wetenschap dateert men vaak lagen aan de hand van fossielen, die op verschillende hoogtes in lagen gevonden worden.

De gedachte dat fossielen zich in lagen over lange tijden laag na laag verzamelen is ronduit onzinnig.

In mijn tuin had ik eens een spreeuw, die in het net was gekomen. Deze spreeuw stierf. Toen ik enige tijd later deze spreeuw vond, was er nog slechts een geraamte en wat vleugeltjes te vinden. Dus bij normale, langzame processen worden kadavers door de natuur zeer snel opgeruimd. Er wordt onder normale omstandigheden geen fossiel aangemaakt.

Alleen onder bepaalde abnormale omstandigheden kunnen fossielen worden gevormd. Dit past uitstekend bij het zondvloedverhaal.

Hieronder video's over fundamenteel onderzoek naar laagvorming door neerslag van kiezelsteen, zandsteen, klei enzovoorts in water.

Drama in the rocks. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar laagvorming in gesteenten, zoals we dat onder water, zoals bij de zondvloed kunnen verwachten. Door: Guy Berthault en Pierre Julien.

We mogen aannemen op grond van de Schrift, dat de aarde er voor de zondvloed anders uitzag dan na de zondvloed. Door de zondvloed is het oppervlak van de aarde en waarschijnlijk ook het uitspansel in negatieve zin veranderd.

Door de vondst van fossielen weten we, dat de planten, dieren en mensen enorm van grootte geweest zijn voor de zondvloed. De leefomstandigheden waren dus veel beter dan na de zondvloed.

Genesis 6:4
De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna,

Dit was voor de zondvloed.

Enkele afbeeldingen van skeletten van reuzen:

Foto van gebeente van reus van 3,5 meter gevonden in Italiaanse kolenmijn. Bron: "Dinosaur" by Carl Baugh Enorm dijbeen van reus gevonden in Egypte
Foto van gebeente van reus van 3,5 meter gevonden in Italiaanse kolenmijn. Bron: "Dinosaur" by Carl Baugh Enorm dijbeen van reus gevonden in Egypte

Ook planten en dieren hadden enorme afmetingen.

Fossiele afdruk van een libelle met een spanwijdte van 1,27 meter gevonden in ItaliŽ. Bron: www.creationevidence.org Fossiele kattestaarten van 18,3 meter zijn gevonden.
Fossiele afdruk van een libelle met een spanwijdte van 1,27 meter gevonden in ItaliŽ. Bron: www.creationevidence.org Fossiele kattestaarten van 18,3 meter zijn gevonden.

Door meting van ingesloten luchtbellen in amber weet men dat het zuurstofgehalte in die tijd hoger was dan in onze tijd.

Fossiele vlieg en luchtbel in amber
Fossiele vlieg en luchtbel in amber

Dat de omstandigheden na de zondvloed in negatieve zin zijn verandert daar zijn ook aanwijzingen voor in de Schrift. Er staat:

Genesis 8:22
Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.

Genesis 9:12-16:
En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens, die bij u zijn, voor alle volgende geslachten: mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal Ik mijn verbond gedenken, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees, dat op aarde is.

Dat God de regenboog in het uitspansel na de zondvloed benoemt kan een aanwijzing zijn dat ook het uitspansel (de lucht, waar de vogels vliegen zeg maar) veranderd is.

Bij veranderingen moeten we denken aan meer hitte en koude, minder zuurstof, lagere luchtdruk, meer zee, meer en grotere bergen. Minder bewoonbaar oppervlak der aarde.

Dinosaurier aan de zuurstoffles.

Aanwijzingen voor een veranderde waterhuishouding door de zondvloed lezen we in:

Genesis 1:6-8:
En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.

Met het firmament (uitspansel) wordt de plaats bedoeld waar de vogels vliegen.

Genesis 1:20
En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!

Er wordt hier gesproken van water boven het uitspansel. Waarom worden dit geen wolken, maar wateren genoemd?

Wat gebeurde er tijdens de zondvloed:

Genesis 7:11-12:
In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend. En een plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten.

2 Petrus 3:5-6:
Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.

Het water van de zondvloed kwam voor een belangrijk deel uit de aarde zelf wanneer we de volgende tekstgedeelten lezen.

Psalm 136:6
Dien, Die de aarde op het water uitgespannen heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Psalm 24:1-2:
Van David. Een psalm. Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Want Hij heeft haar op de zeeen gegrond en op de stromen gevestigd.

Job 38:8-11:
Of wie heeft de zee met deuren toegesloten, toen zij uitbrak, en uit de baarmoeder voortkwam? Toen Ik de wolk tot haar kleding stelde, en de donkerheid tot haar windeldoek; Toen Ik voor haar met Mijn besluit de aarde doorbrak, en zette grendel en deuren; En zeide: Tot hiertoe zult gij komen, en niet verder, en hier zal hij zich stellen tegen den hoogmoed uwer golven.

Psalm 104:6-9
De waterdiepte; Gij hebt haar als met een kleed bedekt, boven de bergen stonden de wateren; zij vloden voor uw dreigen, zij haastten zich weg voor de stem van uw donder; bergen rezen op, dalen zonken neer op de plaats waar Gij hun grondslag hebt gelegd. Gij hebt een grens gesteld, die zij niet overschrijden: zij zullen de aarde niet weer bedekken.

Afbeelding waarbij gepoogd wordt uit te beelden, dat het firmament voor de zondvloed anders is geweest dan nu.

Wetenschappers vermoeden, dat er voor de zondvloed watervoorraden onder de aardkorst en boven het firmament aanwezig waren. Zie hiervoor de hierboven vermelde tekstgedeelten. Dit water boven het firmament zou in de vorm van water/ijs een soort van kap gevormd hebben zodat het leven op aarde zich als het ware in een broeikas bevond met veel betere omstandigheden dan heden ten dage.

http://beginningandend.com/scientists-confirm-biblical-account-of-the-fountains-of-the-deep/

Hetgeen door wetenschappers zoals hierboven vermeld vermoed wordt, wordt door de Nederlander Ing. Stef Heerema bevestigd in zijn model over het ontstaan van zoutlagen en zoutkolommen tijdens de zondvloed. Klik op de onderstaande afbeelding om deze video te zien.


Afbeeldingen Behorende Bij de Video Van Ing. Stef Heerema. by Henk van Twillert

Zout & Zondvloed door Stef Heerema.


Een andere aanwijzing dat de omstandigheden na de zondvloed zwaarder zijn is het gegeven dat vlees gegeten mag worden na de zondvloed. Kennelijk is plantaardig voedsel niet meer toereikend.

Voor de zondvloed:
Genesis 1:29-30:
En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, geef Ik al het groene kruid tot spijze; en het was alzo.

Na de zondvloed:
Genesis 9:2-5:
En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee; in uw hand zijn zij gegeven. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn; Ik heb het u alles gegeven evenals het groene kruid. Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. En waarlijk, Ik zal uw eigen bloed eisen; van al het gedierte zal Ik het eisen en van de mensen onderling zal Ik het leven des mensen eisen.

Zijn er heden ten dage nog meer bewijzen voor de zondvloed afgezien van het verslag in de Bijbel en de fossielen?

Er zijn maar liefst 270 overleveringen van de zondvloed. Hieronder drie afbeeldingen met verhalen in het Engels:

Zondvloed overlevering uit China: Dit verhaal vermeld dat Fuhi, zijn vrouw, drie zonen en drie dochters de grote vloed ontsnapten. Hij en zijn familie waren de enige overlevenden op aarde. Na de grote vloed is uit hen de gehele aarde bevolkt. Bron: "Dinosaurs by Design" door Duane Gish Zondvloed overlevering uit Hawaii: Lang na de dood van Kuniuhonna, de eerste mens, werd de wereld een boze en verschrikkelijke plaats om te leven. Er was ťťn goede man overgebleven; zijn naam was Nu-u. Hij maakte een grote kano met daarop een huis en vulde die met dieren. De wateren kwamen over de gehele aarde en doodden alle mensen. Slechts Nu-u en zijn familie werden gered. Zondvloed overlevering uit Mexico: De Toltec indianen van het oude Mexico zeiden, "de eerste wereld duurde 1716 jaar en werd verwoest door een grote vloed die de hoogste bergen bedekte." Slechts ťťn familie met de naam Coxcox overleefde. Bron: "Dinosaurs by Design" door Duane Gish
Zondvloed overlevering uit China: Dit verhaal vermeld dat Fuhi, zijn vrouw, drie zonen en drie dochters de grote vloed ontsnapten. Hij en zijn familie waren de enige overlevenden op aarde. Na de grote vloed is uit hen de gehele aarde bevolkt. Bron: "Dinosaurs by Design" door Duane Gish Zondvloed overlevering uit Hawaii: Lang na de dood van Kuniuhonna, de eerste mens, werd de wereld een boze en verschrikkelijke plaats om te leven. Er was ťťn goede man overgebleven; zijn naam was Nu-u. Hij maakte een grote kano met daarop een huis en vulde die met dieren. De wateren kwamen over de gehele aarde en doodden alle mensen. Slechts Nu-u en zijn familie werden gered. Zondvloed overlevering uit Mexico: De Toltec indianen van het oude Mexico zeiden, "de eerste wereld duurde 1716 jaar en werd verwoest door een grote vloed die de hoogste bergen bedekte." Slechts ťťn familie met de naam Coxcox overleefde. Bron: "Dinosaurs by Design" door Duane Gish

Wanneer uitgegaan wordt van de gegevens uit de Bijbel dan blijkt dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is.

James Ussher (Dublin, 4 januari 1581 – Reigate, 21 maart 1656) was een Ierse anglicaanse geestelijke. Hij was onder meer aartsbisschop van Armagh in Ierland. Hij schreef diverse theologische en geschiedkundige werken.

Schilderij van aartsbisschop James Ussher.

Ussher berekende aan de hand van het Bijbelboek Genesis het moment waarop de schepping plaatsvond en kwam uit op de avond voor 23 oktober 4004 voor Christus.

Jaartelling volgens James Ussher

Om aan te tonen dat er voldoende gegevens in de Bijbel staan om de leeftijd van de aarde te berekenen tonen we de volgende kaart:

Geslachtsregister van Adam totJozef
Klik op de bovenstaande kaart om hem in een groter formaat te openen. Bron: http://scheppings.blogsite.org/

Opvallend in deze kaart zijn de hoge leeftijden voor de zondvloed.

Wat ook interessant genoemd mag worden is dat Noach nog leefde in de dagen van Abraham. Noach heeft dus tijdens zijn leven nog 10 generaties na hem overleefd. Dus er moeten voor Noach en zijn zonen voldoende mogelijkheden zijn geweest om het zondvloedverhaal door te vertellen. Sem de zoon van Noach leefde nog toen Jacob de stamvader van IsraŽl geboren werd. Opmerkelijk. Maar liefst 11 generaties na hem.

Zoals gezegd zijn de leeftijden voor de zondvloed opvallend hoog. Ergens tussen de 900 en 1000 jaar.

We lezen dat God juist voor de zondvloed spreekt:

Genesis 6:3
En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.

We zien dat de leeftijden na de zondvloed zeer snel omlaag gaan tot ongeveer 120 jaar maximaal.

Nu zou men kunnen denken dat de verslechterde omstandigheden op aarde zouden hebben kunnen leiden tot lagere leeftijden. Dit is naar ik meen niet het geval. Immers de aarde was na de zondvloed een puinhoop. Ondanks dat hebben Noach en Sem, (de zoon van Noach) nog 448 en 500 jaar na de zondvloed geleefd. Noach en Sem waren naar alle waarschijnlijkheid geboren voor Gods beslissing (Genesis 6:3) om de maximale leeftijd te verlagen tot 120 jaar. Het waren dus niet de fysieke omstandigheden, die de leeftijd van de mensen hebben verlaagd, maar de beslissing van God om de leeftijd te verlagen.

Het bovenstaande wordt ook nog eens bevestigd door de opvallende uitspraak van Jezus:

Johannes 6:63
De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Een afgeronde jaartelling toont het volgende plaatje:

Afgeronde jaartelling tijdbalk

2Petrus 3:8
Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

Het is naar ik meen niet te ver gezocht dat er een verband is tussen bovenstaande tekstgedeelte, de leeftijd van de aarde van ongeveer 6000 jaar en het gegeven dat de aarde in 6 dagen geschapen is.

Exodus 20:11
Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.

Exodus 31:17
Tussen Mij en de Israelieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.

Het is dan ook niet te ver gezocht om het laatste 1000 tal, toe te wijzen aan het duizendjarig rijk. Met andere woorden, de zevende dag, de sabbatdag, de rustdag is een verwijzing naar het komende 1000 jarig vrederijk, het zevende duizendtal van de leeftijd van de aarde. Ook mogen we het vermoeden koesteren naar ik meen, dat het niet lang meer zal duren voordat Christus zichtbaar zal wederkomen om zijn duizendjarig rijk aan te vangen.

Het is opmerkelijk, dat de gedachte, dat na zesduizend jaar menselijke geschiedenis, er een duizendjarig vrederijk komt, reeds bij de kerkvaders leefde.

Johannes de Heer heeft hieraan een hoofdstuk gewijd in zijn boek "Het Duizendjarig Vrederijk.". Hoofdstuk XVIII heeft de titel "De eerste kerkvaders zagen in de Sabbat een afschaduwing van het duizendjarig vrederijk."

We mogen namen noemen zoals Capadose, Barnabas (van de zogenaamde brief van Barnabas), Irenaeus, Cyprianus, de befaamde bisschop van Karthago (begin 3e eeuw), Lactantius (3e eeuw), Hippolytus, Sulpicius Severus (van voor 420), Cumming, Bunyan.

We citeren een gedeelte van het hierboven vermelde hoofdstuk:

Capadose, sprekende over de duizendjarige Wereldsabbat, zegt er van:

"De Schrift en de kerkvaders werpen hierop enig licht. De eerste toch leert ons "dat duizend jaar bij de Heer zijn als één dag" (Psalm 90:4; 2 Petrus 3:8). Dit is de sleutel tot hetgeen de kerkvaders dienaangaande zeggen. Zij achtten dat alles in het Oude Testament type was van Christus en diens Koninkrijk; dus ook, onder meer, dat de zes scheppingsdagen, gedurende welke God werkte en de zevende dag, waarop Hij rustte, ons in type aanwijzen dat er zesduizend jaren van zwoegende arbeid voor de mens en voor de wereld zullen zijn, maar dat met de zevende dag, te weten als het zevende duizendtal jaren begint, de sabbat der wereld zal aanbreken, als de Heer, wederkomende, vrede en rust over de wereld brengt...."

Ook in Hosea is er met betrekking tot het hier besprokene een interessante verwijzing in dagen tegenover het volk IsraŽl, te weten:

Hosea 6:2
Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.

Ook hier een verwijzing, dat het volk IsraŽl na ca. 2000 jaar verstrooiing het derde duizendtal met Christus zal leven.

Er zijn er die twijfelen aan de korte tijd, die God, de Schepper nodig gehad heeft om alles te scheppen namelijk 6 dagen.

Gelovigen zullen er weinig moeite mee hebben dat dit ook inderdaad zo geschied is. Interessant is het dat de korte tijd die nodig is geweest voor de Schepping ook door wetenschappers bevestigd kan worden.

Dr. Robert V. Gentry heeft onderzoek gedaan aan zeg maar het scheppingsgesteente graniet. In het graniet bevinden zich stralingspatronen, die op geen enkele wijze door de huidige wetenschap verklaard kunnen worden. Deze patronen vormen het bewijs dat dit graniet in zeer korte tijd is geschapen. Het radio actieve element Polonium 218 kan maar minuten bestaan. Dus wij komen in onze wereld nooit dit element tegen omdat het razendsnel verandert in lood. Er is bewijs dat dit element Polonium bij de schepping is ontstaan, omdat het niet door een ander element is voorgegaan.

granietStralingspatronen van Polonium in graniet
Hierboven een stuk graniet. Daarnaast een doorsnede van bolvormige stralingspatronen van Polonium zichtbaar onder de microscoop.

Halfwaardetijd van het zeer instabiele Polonium-218

Een ander onverklaarbaar fenomeen is dat het gesteente niet homogeen is. Er zitten lichte en donkere delen in het gesteente, vaak met scherpe overgangen.

Graniet met donkere en lichte vlakkenGraniet met donkere en lichte vlakken

Volgens de evolutietheorie kan dit niet. Ook dit is weer een bewijs van het zeer snel ontstaan van het scheppingsgesteente.Hieronder twee indrukwekkende video's met betrekking tot het hierboven besprokene:


Fingerprints of Creation (Engelstalig).

Vingerafdrukken van de schepping.

Gekleurde radiohalo's in graniet geven antwoord op de vraag hoe graniet is ontstaan.

The Young Age Of The Earth (Engelstalig).

De jonge leeftijd van de aarde.

- Is de aarde werkelijk miljarden jaren oud of zijn er aanwijzingen voor een jonge aarde?
- Hoe zijn kolen en olie ontstaan?
- Is er geologisch bewijs voor een wereldwijde vloed?

Deze video's zijn met Nederlandse vertaling op één DVD te koop via de volgende link:
Genesis & Geologie; Vingerafdrukken van de Schepping & De jonge leeftijd van de aarde; Auteur: Dr. Robert Gentry


Persoonlijk geloof ik dat het scheppingsgesteente graniet vanuit de vaste staat is geschapen (dus niet eerst vloeibaar), waarbij God de Schepper elk atoom geordend geschapen heeft. Dientengenvolge is het graniet niet homogeen en bevinden zich daarin onder meer metaalertsen (aluminium, magnesium, tin, koper, ijzer, zink, lood, zilver enzovoorts) met dusdanig hoge concentraties, dat het vaak loont om ze te delven.

Hieronder een afbeelding met een greep uit de enorme hoeveelheid veelkleurige granietsoorten.

Overzicht met 36 verschillen soorten gepolijst graniet. Opvallend is het grote verschil in kleur en structuur.

Dit graniet gesteente is door God, de Schepper geschapen op de eerste scheppingsdag. We zien in de schoonheid, gevarieerdheid en inhomogeniteit van dit gesteente Gods scheppende macht en creativiteit. Graniet is harder, dichter en duurzamer dan alle andere gesteenten. Ja, wat God maakt is zeer goed.


Nu we het hier hebben over gesteenten zou ik nog graag het volgende vers willen noemen.

Lucas 19:40
(NBV) Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

Er zijn twee soorten gesteenten:
1. Het scheppingsgesteente graniet.
2. Het gesteende dat ontstaan is door interactieve natuurlijke processen na de schepping. Zoals bijvoorbeeld sedimentair gesteente of afzettingsgesteente.

Dr. Robert V. Gentry heeft aangetoond, dat graniet vanuit de vaste toestand zeer snel geschapen moet zijn. Hiermee wordt bevestigd, dat de aarde in ťťn dag is geschapen (Genesis 1:1-5).

Van de tweede soort gesteenten zijn er veel ontstaan ten gevolge van de zondvloed. Het gesteente en de daarin aanwezige fossielen zijn het bewijs voor het zondvloedverhaal in het boek Genesis van de Bijbel (Genesis 6:5 tot 8:19).

We mogen hier naar ik meen Lucas 19:40 toepassen en zeggen, dat indien de gelovigen zwijgen, zelfs de stenen de waarheid uitschreeuwen.

Overigens mogen we het woord stenen ook van toepassing doen zijn op ongelovigen. Indien mensen, die de Intelligent Design visie voorstaan, niet geloven dan kunnen we wederom Lucas 19:40 toepassen. Hier bevestigen dan ongelovigen zuiver vanuit de wetenschap het scheppingsverhaal in Genesis 1. Deze mensen zijn stenen (ongelovigen) die (waarheid) spreken.

Hoe belangrijk het geloof in God de Schepper is moge hieruit blijken dat tijdens de Grote Verdrukking zelfs een engel de volgende boodschap zal brengen:

Afbeelding met engel in de lucht

Openbaring 14:6-7
En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; Zeggende met een grote stem:
Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.

Een donkere wolk van Gods toorn hangt over diegenen, die de waarheid niet lief gehad hebben.

2Petrus 3:3-6
Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.

2 Thessalonisenzen 2:9-12
Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Als u zich afvraagd waarom de leugen/ dwaling van de evolutietheorie zo hardnekkig is dan is het antwoord dat God Zelf deze dwaling gezonden heeft, opdat allen die de waarheid afwijzen, geoordeeld worden.

Rom 1:18-23
Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.

Met betrekking tot het boven behandelde onderwerp wil ik nog graag een link vermelden met heel veel Engelstalige video's, die gratis te downloaden zijn en wel: www.answersingenesis.org

95 Stellingen tegen Evolutie. by Henk van Twillert

Klik hier voor een samenvatting van de "95 Stellingen tegen evolutie".

Klik hier voor een uitgebreide lijst van vakbekwame wetenschappers, die de evolutietheorie voor onzinnig houden.


The Director of the Centre for Intelligent Design, Dr Alastair Noble.

 www.bijbelstudies.com