TERUG 

Palmzondag. Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEERE!

Inleiding:

In deze Bijbelstudie ga ik het hebben over de gebeurtenis, die plaatsvond op Palmzondag.

Deze gebeurtenis vond plaats op ongeveer 5 dagen voor Pascha. (Zie Johannes 12:1 en 12:12)

Johannes 12:1 (HSV)
Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in BethaniŽ, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had.

In deze Bijbelstudie denk ik even hardop. Dus ik vermoed iets, maar ben er niet dogmatisch over.

Wat is nu mijn vermoeden. Ik vermoed dat datgene dat over Palmzondag wordt beschreven in de 4 evangeliŽn een aanwijzing kan bevatten over het tijdstip van de zichtbare wederkomst van Jezus.

Het is duidelijk, dat de meerderheid van de IsraŽlieten de hint die Jezus gaf met zijn intocht in Jeruzalem niet hebben begrepen. Indien ze het hadden begrepen dan zou Jezus op ťťn of ander tijdstip als hun Koning zijn gekroond. Maar we weten dat de meerderheid, maar vooral de mensen in posities van macht Hem als Koning hebben afgewezen.

Nu vraag ik mijzelf af of deze gebeurtenis een verwijzing kan zijn naar het moment dat de IsraŽlieten Hem wel zullen aanroepen met de woorden: "Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!"

En om het nog duidelijker te zeggen: Kan de zichtbare wederkomst van Christus omstreeks het Pascha plaatsvinden?

1. Teksten uit het Oude Testament, die betrekking hebben op Palmzondag:

Zacharia 9:9-10 (HSV)
Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.
Ik zal de strijdwagens uit EfraÔm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.

Het bovenstaande vers 9 in Zacharia beschrijft, datgene wat op Paaszondag plaatsvond. In dit vers wordt gesproken over een Koning.

In vers 10 zien een beschrijving van het duizendjarig vrederijk.

Psalm 118:26 (HSV)
Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEERE!

2. Teksten uit het Nieuwe Testament, die Palmzondag beschrijven:

MattheŁs 21:1-11 (HSV)
En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethfagť bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen:
Ga het dorp in dat voor u ligt, en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar; maak ze los en breng ze bij Mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft, en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had; zij brachten de ezelin en het veulen, en zij legden hun kleren erop en zetten Hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen! Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is Dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea.

Palmzondag

3. De FarizeeŽn, die beseften wat de menigte over Jezus zei, begrepen kennelijk niet wat de menigte, die Jezus volgde, wel begreep.

Lukas 19:38-42 (HSV)
En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommigen van de FarizeeŽn uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen. 19:41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen.

4. Het tijdstip waarop Jezus op een ezel Jeruzalem binnenging lijkt een profetische voorspelling te geven over het tijdstip van de zichtbare wederkomst van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid en macht.

MattheŁs 23:37-39 (HSV)
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Lukas 13:34-35 (HSV)
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.

5. De zichtbare wederkomst van Christus.

Handelingen 1:9-12 (HSV)
En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.

Zacharia 14:2-7 (HSV)
Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. ... Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeŽn gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. ... Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met Hem! Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal ťťn dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft.

Openbaring 19:11-21

Openbaring 19:11-21 (HSV)
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag ťťn engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.


 www.bijbelstudies.com