TERUG 

Loon en Kroon.

Inleiding:
In deze bijbelstudie heb ik een aantal teksten verzameld die aangeven dat er voor christenen uiteindelijk verschil in loon zal zijn. Er is wat je zou kunnen noemen een soort minimum loon. Denk hierbij aan die christenen, die net aan behouden worden. Andere christenen zullen vanwege hun gehoorzaamheid, volharding en trouw beloond worden met diverse beloningen.

Conclusies:
1. Sommigen zullen net aan behouden worden. Zij zullen geen loon ontvangen.
2. Men kan door nalatigheid minder loon ontvangen.
3. Er is verschil in beloning.
4. Er is sprake van beloning hier op aarde en na dit leven.
5. Een heel specifiek loon.
6. De "kroon" is een heel bijzonder teken van overwinning.
7. De "kroon des levens" voor de martelaren.
8. De "kroon der rechtvaardigheid".
9. De "kroon der heerlijkheid" voor de oudsten, die goede leiding geven.
10. Een onvergankelijk koningschap voor wie volhardt.
11. Diverse beloningen voor wie overwint.
12. Veel loon.

1. Sommigen zullen net aan behouden worden. Zij zullen geen loon ontvangen.

1 Korintiërs 3:12-15:
Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.

2. Men kan door nalatigheid minder loon ontvangen.

2 Johannes 1:8
Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.

Openbaringen 22:18-19:
Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Openbaringen 22:18-19: (Staten Vertaling)
Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en [uit] hetgeen in dit boek geschreven is.

3. Er is verschil in beloning.

1 Korintiërs 3:8
Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk.

Openbaringen 22:12
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

4. Er is sprake van beloning hier op aarde en na dit leven.

Marcus 10:28-30:
Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd.Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.

Marcus 9:41
Want wie u een beker water te drinken geeft, in de naam van Christus, omdat gij (discipelen) van Hem zijt, voorwaar, Ik zeg u, dat hem zijn loon voorzeker niet zal ontgaan.

Openbaring 11:18:
"en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven."

Jesaja 40:10:
Zie, hier is uw God! Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit.

5. Een heel specifiek loon.

Het loon toebedeeld aan de twaalf apostelen:

Matthéüs 19:28:
"Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten, om de twaalf stammen van Israël te richten."

6. De "kroon" is een heel bijzonder teken van overwinning.

Klaagliederen 5:16:
De kroon van ons hoofd is gevallen, wee ons, dat wij gezondigd hebben!

Job 19:8-9:
Mijn weg heeft Hij toegemuurd, zodat ik niet verder kan, en op mijn paden spreidt Hij duisternis. Mijn eer heeft Hij mij ontroofd, de kroon van mijn hoofd weggenomen.

Filippenzen 4:1:
Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden!

Openbaringen 3:11
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

7. De "kroon des levens" voor de martelaren.

Jakobus 1:12:
Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Openbaring 2:10:
Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.

8. De "kroon der rechtvaardigheid".

2 Timótheüs 4:8:
;voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

2 Timótheüs 4:8 (Staten Vertaling):
Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.

9. De "kroon der heerlijkheid" voor de oudsten, die goede leiding geven.

1 Petrus 5:4 (Staten Vertaling):
En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen.

10. Een onvergankelijk koningschap voor wie volhardt.

2 Timótheüs 2:12:
;indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;

Martelaar

Openberingen 22:5:
En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

11. Diverse beloningen voor wie overwint.

Openbaringen 2:7
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.

Openbaringen 2:11:
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

Openbaringen 2:17:
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.

Openbaringen 2:26-28:
En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven.

Openbaringen 3:5
Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

Openbaringen 3:11-12:
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

Openbaringen 3:21
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

12. Veel loon.

Matthéüs 13 :43
Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders.

Daniël 12:2-3
Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

Matthéüs 5 :11-12 :
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.

Lucas 6:22-23
Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de profeten gehandeld.

Expelled No Intelligence Allowed

Hierboven de volledige versie van deze film in het Engels.


 www.bijbelstudies.com