TERUG 

7 jaren van 360 dagen = 2520 dagen (= 2 x 1260 dagen.)

Daniël 9:24
Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.
Daniël 9:25
Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeenzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.
Daniël 9:26
En na de tweeenzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.
Daniël 9:27
En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is

Hierboven wordt melding gemaakt van 70 weken. Dit zijn 70 weken van 7 jaar. Totaal 490 jaren met 360 dagen per jaar.

Dit mogen we concluderen uit de volgende tekstgedeelten:

Daniël 9:27 En hij zal het verbond met velen bevestigen voor 1 week.
     1 week
Daniël 7:25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;
     een tijd en tijden en een halve tijd
Daniël 12:7 Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.
     een tijd, tijden en een halve tijd
Openbaring 12:14 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.
     een tijd en tijden en een halve tijd
Openbaring 11:2 Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeenveertig maanden lang.
     42 maanden
Openbaring 13:5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeenveertig maanden lang te doen.
     42 maanden
Openbaring 11:3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.
     1260 dagen
Openbaring 12:6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.
     1260 dagen

Na 7 + 62 = 69 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is;

Tot de kruisiging van Christus zijn dus 69 weken van 7 jaar vervuld. Dit vond plaats op Pasen.

Nu blijft er 1 week van 7 jaar over. Deze week heeft betrekking op de eindtijd.

Daniël 9:27 (NBG51)
En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, ...

Daniël 9:27†(KJV)
And he shall confirm the covenant with many for one week:

De KJV vertaling geeft vertaald naar het Nederlands:

En hij zal het verbond met velen bevestigen voor 1 week.

Om deze week van 7 jaren van 360 dagen gaat het in deze bijbelstudie.

7 x 360 dagen = 2520 dagen (= 2 x 1260 dagen).

Ik heb de verschillen in aantal dagen tussen Pinksteren en 7 jaar later Pasen van 12 achtereenvolgende jaren uitgerekend.

Zie de onderstaande tabel:

Ik heb de verschillen in aantal dagen tussen Pinksteren en 7 jaar later Pasen van 12 achtereenvolgende jaren uitgerekend. Zie deze tabel. We zien nu dat het aantal dagen tussen Pinksteren en Pasen bij 2 van de 3 jaren 2520 dagen plus of minus 1 dag bedraagt. Kan dit betekenen dat de Grote Verdrukking, die onder meer beschreven staat in boek Openbaring begint op Pinksteren en eindigt op Pasen? De toekomst zal het leren.

We zien nu dat het aantal dagen tussen Pinksteren en Pasen bij 2 van de 3 jaren 2520 dagen plus of minus 1 dag bedraagt.

Kan dit betekenen dat de Grote Verdrukking, die onder meer beschreven staat in boek Openbaring begint op Pinksteren en eindigt op Pasen? De toekomst zal het leren.

Opmerking betreffende de jaren, dat in bovenstaande tabel een verschil in dagen is van 2490 plus of minus 1.

Numeri 9:4 Toen beval Mozes de Israelieten het Pascha te vieren;
Numeri 9:5 en zij vierden het Pascha in de eerste maand, op de veertiende dag der maand, in de avondschemering, in de woestijn Sinai; juist zoals de Here Mozes geboden had, deden de Israelieten.
Numeri 9:6 Nu waren er enige mannen, die onrein waren door aanraking van het lijk van een mens, zodat zij op die dag het Pascha niet konden vieren; dezen verschenen op die dag voor Mozes en Aaron.
Numeri 9:7 En die mannen zeiden tot hen: Wij zijn onrein door aanraking van het lijk van een mens, waarom wordt ons nu belet de offergave des Heren op de daarvoor bepaalde tijd te midden van de Israelieten te brengen?
Numeri 9:8 Toen zeide Mozes tot hen: Blijft hier staan, dan wil ik horen, wat mij de Here ten aanzien van u zal gebieden.
Numeri 9:9 Toen sprak de Here tot Mozes:
Numeri 9:10 Spreek tot de Israelieten: wanneer iemand onrein is door aanraking van een lijk of op een verre reis is, (het geldt zowel voor u als voor uw nageslacht) dan zal hij toch des Heren Pascha vieren.
Numeri 9:11 In de tweede maand, op de veertiende dag, in de avondschemering, zal men het vieren, met ongezuurde broden en bittere kruiden zal men het eten.

Op basis van bovenstaand Bijbelgedeelte zien we dat er precies 30 dagen na de eerste Pascha een tweede gelegenheid is om alsnog het Pascha te vieren.

Datum Pinksteren in 2022: 5 juni 2022
Datum 2e Pascha in 2029: 28 april - 29 april 2029.

Bron datum 2e Pascha in 2029:
(https://www.hebcal.com/holidays/pesach-sheni-2029
Pesach Sheni 2029 Sat, Apr 28 Sun, Apr 29 14 Iyyar 5789)

Verschil in dagen tussen 5 juni 2022 en 29 april 2029 is 2520 dagen.

Zie voor de echte data van de Bijbelse feestdagen:
https://www.infoplease.com/calendars/holidays/jewish-holidays

Conclusie:

Het bestaan van een zo duidelijke getalsmatige wetmatigheid, jaar op jaar, tussen Pinksteren en 7 jaar later Pasen of 2e Pasen van 2520 dagen plus of minus 1 dag kan toch geen toeval zijn. We moeten in gedachten houden dat er soms meerdere vervullingen plaatsvinden op een bepaalde Joodse feestdag. In het geval van Pasen vond de bevrijding uit de macht van Egypte plaats omstreeks Pasen en er moest een lam geofferd worden. Op Pasen werd Jezus (het Lam van God) gekruisigd. Dat was een 2e vervulling. Als Jezus zichtbaar wederkomt omstreeks Pasen dan is dat een 3e vervulling van deze Joodse feestdag. Kan het zijn dat de Joden die Jezus in meerderheid bij zijn eerste komst hebben afgewezen een 2e kans krijgen. Jezus heeft immers gezegd omstreeks de tijd van Pasen:
"Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere." Lukas 13:35 (HSV)
En dan zal Hij hen bevrijden zoals beschreven in Zacharia 14:2-4 (HSV)
Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. ... Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeŽn gespleten worden naar het oosten en naar het westen.
Deze situatie is vergelijkbaar met de bevrijding van de Israelieten uit de macht van de koning van Egypte. In beide gevallen zijn de Israelieten niet meer in staat om zich in eigen kracht te bevrijden.

Ik wil niet zeggen, dat ik het bovenstaande met zekerheid weet, maar de getallen wijzen volgens mij wel in die richting.

Hieronder een screenshot van de beschrijving van een Engelstalig boek, dat de eventuele opname van de gemeente van Christus op Pinksteren bespreekt.

Pentecostal Rapture

Voor de berekening van het aantal dagen tussen 2 data heb ik de rekenmachine van Windows 10 gebruikt.

Hieronder ziet u een schermopname van 1 van die berekeningen.

5Juni2022_29April2029.png

Voor mensen in het buitenland plaats ik hieronder de bovenstaande tabel in het Engels:

I have calculated the differences in the number of days between Pentecost and 7 years later Passover for 12 consecutive years. See this table. We now see that the number of days between Pentecost and Passover for 2 of the 3 years is 2520 days plus or minus 1 day. Could this mean that the Great Tribulation described in the Book of Revelation begins on Pentecost and ends on Passover? The future will tell.

De site "Twenty5Twenty" behandelt het nummer 2520 zeer uitvoerig.
A future 2520-day period.


 www.bijbelstudies.com