TERUG 

Veracht de (eindtijd) profetieën niet.

De verplichting van de gelovige om zijn medegelovigen, en ongelovigen te waarschuwen voor wegen die leiden tot de hel. De wachter.

Ezechiël 3:17-21:
Mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven! en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered. En als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en Ik een struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven; omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en met de gerechte daden die hij gedaan heeft, zal geen rekening gehouden worden; maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige, en hij zondigt niet, dan zal hij zeker leven, want hij heeft zich laten waarschuwen; en gij hebt uw leven gered.

Ezechiël 33:2-16:
Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tot hen: wanneer Ik over een land het zwaard breng, en de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen en tot wachter aangesteld, en deze ziet het zwaard over dat land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk, als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, maar zich niet laten waarschuwen; zijn bloed komt over hemzelf; als hij zich had laten waarschuwen, zou hij zijn leven hebben gered. Maar wanneer de wachter het zwaard ziet komen, doch niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt; En het zwaard komt en rukt iemand van hen weg, dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid, maar van zijn bloed zal Ik de wachter rekenschap vragen. Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven! Maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven gered. Gij nu, mensenkind, zeg tot het huis Israëls: Aldus zegt gij: onze overtredingen en onze zonden rusten op ons en daardoor kwijnen wij weg. Hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls? Gij nu, mensenkind, zeg tot uw volksgenoten: Zijn gerechtigheid zal de rechtvaardige niet redden, wanneer hij tot overtreding komt; en door zijn goddeloosheid zal de goddeloze niet ten val komen, wanneer hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. En wanneer hij zondigt, zal de rechtvaardige door zijn gerechtigheid niet kunnen leven. Wanneer Ik tot de rechtvaardige zeg, dat hij zeker leven zal, maar hij vertrouwt op zijn gerechtigheid en doet onrecht, dan zal met geen van zijn gerechte daden rekening gehouden worden, maar om het onrecht dat hij deed, zal hij sterven. En wanneer Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven, maar hij bekeert zich van zijn zonde en handelt naar recht en gerechtigheid. De goddeloze geeft een pand terug, vergoedt het geroofde, wandelt naar de inzettingen die doen leven, zodat hij geen onrecht meer bedrijft. Hij zal zeker leven, hij zal niet sterven. Geen van de zonden die hij bedreven heeft, zal hem meer worden toegerekend; hij heeft naar recht en gerechtigheid gehandeld, hij zal zeker leven.

Onverschilligheid. Waar blijft de komst des Heren.

2 Petrus 3:3-4:
Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.

Het Laodicea tijdperk. Geen gebrek.

Openbaring 3:14-19:
En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea:
Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.

Volgens bovenstaande tekstgedeelte richt de Laodicea christen zich teveel op de aardse vergankelijke rijkdom. Zij zouden er beter aan doen te streven naar de hemelse, onvergankelijke rijkdom.

Dat de Here Jezus degenen, die Hij liefheeft tuchtigt moeten we heel serieus nemen. Vooral als het eens tegenzit.

Hebreeën 12:5-13:
en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen. Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven? Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Hij doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid. Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze.

1Petrus 4:17
Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

Wanneer we zien hoe rijk we zijn in het Nederland van 2008 dan zou ik bijna willen stellen dat wij bijna per definitie Laodicea zijn.

Denk aan de behoefte aan kleding in de tijd van Jezus. Nu een wegwerpartikel.

Marcus 15:24
En zij kruisigden Hem en verdeelden zijn klederen door het lot te werpen, wat ieder ervan krijgen zou.

We zien dat zelfs mensen met een baan (soldaten in Jezus tijd), zeer veel interesse hadden voor de gedragen kleding van Jezus. Daar moet je in onze tijd eens mee komen.

Lauwheid, we kunnen geen twee heren dienen.

Matthéüs 6:24:
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

De apostel Paulus schrijft ons over het zoeken van aardse rijkdom onmiskenbaar duidelijk:

1 Timothéüs 6:6-19
Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel voor God, die alle leven wekt, en voor Christus Jezus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen. Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen.

Liefde voor de wereld - zeg maar de wereldgelijkvormige christen.

Jacobus 4:4:
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

1 Johannes 2:15-17:
Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

1 Corinthiërs 15:19:
Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.

We hebben het graag goed. We willen graag succesvol zijn.

Christus zegt echter:

Marcus 4:18-20:
En een ander deel zijn degenen, die in de dorens gezaaid worden: dit zijn zij, die het woord horen, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn degenen, die in goede aarde gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen, dertigvoud en zestigvoud en honderdvoud.

We zien in bovenstaande tekst dat de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom de christen onvruchtbaar maken. Dus laten we op onze hoede zijn.

De basis van de christenen is beschreven in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het Nieuwe Testament is opgesteld door eenvoudig levende mensen. De apostelen waren geen duurbetaalde politici, dominees of TV omroepmedewerkers. De apostel Paulus had enige opleiding, maar verrichtte zware handarbeid.

Dus als we ons willen laten imponeren door mensen, denk dan eens aan het leven en werk van Jezus en de apostelen en het voorbeeld dat zij gegeven hebben.

Zijn Christenen nog bereid om te lijden ter wille van de waarheid en Gods Woord? Denk aan het lijden van Jezus en de apostelen.

Waarom leden Jezus en zijn apostelen zo geweldig. Zij leden omdat zij getuigden van de waarheid zoals die in het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt geopenbaard. Zij ondervonden enorme weerstanden om het woord dat zij spraken. Zowel Jezus als de apostelen zijn als martelaar een onnatuurlijke dood gestorven, met uitzondering van waarschijnlijk de apostel Johannes.

Wetteloosheid, een teken van de eindtijd.

1 Johannes 3:4:
Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.

2Thessalonizensen 2:1-12
Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Matthéüs 7:23
En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Zonde is wetteloosheid. De eindtijd kenmerkt zich door wetteloosheid. We mogen dan denken aan hoererij, sex voor het huwelijk, echtscheiding, homofilie, pornografie, abortus om er maar enige te noemen op een schaal zoals in het verleden nooit eerder is voorgekomen.

Romeinen 6:19:
Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging.

2 Corinthiërs 6:14
Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Hieronder een opsomming van de karaktertrekjes van de "eindtijd" mens in meerdere vertalingen.

2 Timothéüs 3:1-5 (De Staten Vertaling)
En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

2 Timothéüs 3:1-5 (Het Boek)
Je moet weten dat het in de laatste dagen voor de christenen erg moeilijk zal worden. Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden; zij zullen verwaand en protserig zijn; zij zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn; zij zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn. Zij zullen hatelijk en koppig zijn; roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Zij zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. Zij zullen hun vrienden verraden; ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. Zij zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Laat je niet met zulke mensen in.

2 Timothéüs 3:1-5 (King James Version)
This know also, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God; Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.

De technologische ontwikkeling.

Is er reden om de eindtijd profetieën nu meer te serieus te nemen dan zeg 30, 40 jaar geleden? Wel degelijk. In enkele tientallen jaren zijn de technologische ontwikkelingen enorm geweest. Te denken aan de ontwikkeling van de computer, netwerken en de TV. En deze technologische ontwikkelingen passen uitstekend bij de voorspellingen in met name het boek Openbaring.

Terrorisme en daarmee de noodzakelijke behoefte om alles en iedereen te kunnen en te moeten controleren met de computernetwerken en het betalingsverkeer. Dit alles brengt datgene wat staat in Openbaring 13 meer dan ooit te voren binnen het bereik van reële mogelijkheden. 30, 40 jaar geleden was de uitvoeringsmogelijkheid van Openbaring 13 technisch nog onmogelijk. Nu zonder enige twijfel mogelijk.

Laten we eens zien wat er staat in Openbaring.

Openbaring 13:16-18
En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Openbaring 14:9-13:
En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

We leven in een tijd waarin door de lauwheid en wereldgelijkvormigheid van de christen, de christen zich nauwelijks meer onderscheid van de ongelovige.

Echter we lezen in het boek Openbaring dat er een tijd komt waarin een ieder, die dan leeft moet kiezen voor de Antichrist of voor Christus. Er komt dus heel duidelijk een zwart-wit keuze mogelijkheid. Wanneer men kiest voor het beest (de Antichrist) dan zal men kunnen kopen en verkopen, maar men weet per definitie dat men voor eeuwig verloren gaat. Er is geen weg tot bekering meer mogelijk.

Wanneer men in die tijd kiest voor Christus dan zal men weigeren het getal van het beest te aanvaarden. Men zal niet kunnen kopen en verkopen. Gelovigen zullen daardoor op grote schaal sterven. Men kan immers zijn inkopen niet meer kunnen doen en zijn fakturen niet kunnen betalen.

Hieronder een beschrijving van een hemels tafereel van de gestorven gelovigen van die tijd (De Grote Verdrukking van 7 jaar).

Openbaring 7:13-17
En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

De hier vermelde ontslapen gelovigen zullen binnen 7 jaar worden opgewekt. Zij zullen met Christus als koningen regeren in het duizendjarig vrederijk. Dus na het lijden en de grote vernedering tot de dood toe een koningschap.

Guillotine

Openbaring 20:4-6
En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

In het onderstaande tekstgedeelte wil ik er op wijzen, dat ook daarvoor computernetwerken zullen worden ingezet.

Openbaring 13:14-15
En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

In het onderstaande plaatje zien we de uitleg van het woord "beeld" in de grondtekst.

Uitleg van het Griekse woord voor beeld, letterlijk ikoon

We zien dat het woord "beeld" in het Grieks "ikoon" wordt genoemd. Opmerkelijk genoeg bestaat dit woord hedentendage ook in ons taalgebruik. Ook op het computerscherm staan diverse door software gegenereerde ikoontjes. We kunnen dus computernetwerken gebruiken om de beeltenis van een persoon, in dit geval de Antichrist als ikoon te laten verschijnen. En we kunnen zelfs deze ikoonjes door software laten bewegen en spreken. Zelfs kan men door middel van software de ikoon eenvoudige voorgeprogrammeerde vragen laten stellen. Dus ik geloof dat volgens Openbaring 13:14 wellicht ergens een echt tastbaar beeld wordt neergezet. Ik geloof echter dat het in Openbaring 13:15 gaat om een virtueel door de computer gegenereerd beeld gaat. De techniek is naar ik meen daartoe heden ten dage geschikt. Middels computernetwerken kan men dus heel gemakkelijk de gehele wereldbevolking bereiken.

Meer eindtijdtekenen.

Matthéüs 24:7-8
Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën.

Ik ga hier even niet in op de toename van toename van aardbevingen en etnische conflicten wereldwijd. Daarover is genoeg informatie te vinden via de boeken en websites van mensen zoals Hal Lindsey (http://www.hallindsey.com/).

Jezus spreekt over weeën van een zwangere vrouw. We weten dat weeën toenemen in kracht en frequentie naarmate de geboorte nadert.

9-11 was een wee. (Klik voor de details http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks)

De gevolgen waren enorm. Wat zal een volgende nog krachtiger wee betekenen?

Een visuele weergave van onderzoek van Bijbel Codes. Sleutelwoorden: Bin Laden, Twin Towers, Terror Attack, Bible Code Bron: http://www.torahcodes.net/new/pages/top.html

Met betrekking tot bovenstaande video wil ik nog een link plaatsen: http://www.torahcodes.net/new/pages/twin_towers.html. Zeer opmerkelijk is dat IsraŽlieten bij het onderzoeken van de Torah zelfs verbanden vinden tussen de naam "Bin Laden" en de "Messias". Indien deze conclusies juist zijn (hetgeen mij duidelijk boven de pet gaat om dat te beoordelen), hoe dicht zitten we dan wel niet tegen het einde van de bedeling van de gemeente?

Een visuele weergave van onderzoek van Bijbel Codes.

Sleutelwoorden: Bin Laden, Twin Towers, Terror Attack, Bible Code

Bron: http://www.torahcodes.net/new/pages/top.html

Israël

Alle eindtijdprofetieën zijn op de één of andere wijze verbonden met de staat Israël. Ook hiervoor verwijs ik naar mensen (en hun boeken) zoals Hal Lindsey of een tijdschrift als "Het Zoeklicht" (http://www.zoeklicht.nl/). Zie ook: Eindtijd links.

Tot slot:

Geen reden tot wanhoop,maar doemdenken met hoop: Zijn wederkomst, de opname van de gemeente van Christus voordat de Grote Verdrukking van 7 jaar aanbreekt.. Deze hoop geeft nieuwe kracht. Heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Eindtijd tijdlijn

Kleine kracht. Lees de één na laatste gemeente beschreven in het boek Openbaring.

Openbaring 3:7-13
En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Over de gemeente van Filadelfia wordt geen enkele vermaning door de Heer Jezus uitgesproken. Dit in scherpe tegenstelling met Laodicea. Filadelfia is de gemeente, die leeft met de verwachting van de wederkomst van Christus. Filadelfia houd concessieloos vast aan het Woord van God. Deze gemeente geneert zich niet om in woord en wandel te getuigen over Jezus en zijn Woord.

Zij die Hem verwachten putten nieuwe kracht.

Jesaja 40:30-31
Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

We mogen aannemen dat Christenen, die behoren tot het type Filadelfia bij de opname zullen worden weggenomen van de aarde Christus tegemoet met een verheerlijkt onsterfelijk lichaam.

Wijze en dwaze maagden; twee typen gelovigen. Let op de onmiskenbare tegenstelling: wijs - dwaas.

Matthéüs 25:1-13:

Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Zon en Maans Verduisteringen
Opmerkelijke zons- en maansverduisteringen in Israël. Zie ook de volgende links:
Lunar Eclipse Blood Moon June 15 - Rapture Rosh Hashanah; RedMoonRapture.com ; June 2011 Eclipses ; Solar Eclipse Patterns ; Confirming the Covenant.

Hierboven worden twee groepen christenen beschreven. De ene groep gaat de bruiloftszaal binnen. De andere niet. Naar mijn mening een bewijs dat bij de opname van de gemeente veel mensen, die wel tot op zekere hoogte gelovig zijn achterblijven.

Om het nog duidelijker te stellen. Ik geloof dat de wederomgeborenen behouden zijn. Immers de wederomgeborenen zijn verzegeld met de Heilige Geest in hun hart. Door velen wordt olie gezien als het beeld voor de Heilige Geest. De wederomgeboren gelovigen bezitten de olie te allen tijde, immers ze zijn verzegeld met de Heilige Geest in hun hart. Hun "olie" (beeld voor de Heilige Geest) raakt dus nooit of te nimmer op. Dit in tegenstelling tot de gelovigen, die niet wederomgeboren zijn.

The-Last-Chronicles-of-Planet-Earth-November-28-2013-Edition-written-by-Frank-DiMora


 www.bijbelstudies.com