TERUG 

De Waterdoop.

 Kinderbesprenkeling of dopen van gelovigen?

door: E. van der Molen

De Waterdoop
Waarom? Wanneer? Hoe?
Door onderdompeling of besprenkeling?
Wat is de betekenis van de doop?
Is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen?
Doet men kleine kinderen niet tekort als men ze niet doopt?
En waarom niet
?

Deze vragen worden in dit artikel vanuit de Bijbel beantwoord.Inleiding

"Laten we maar niet over de doop spreken, want daar worden we het toch niet over eens".

Meer dan eens heb ik die woorden gehoord in gesprekken tussen serieuze christenen. En inderdaad, er heerst op dit gebied heel wat verwarring.

Maar is dat nodig? Is de Bijbel dan onduidelijk op dat punt? Wij geloven dat de Bijbel heel duidelijk spreekt over de doop en dat niemand hierover in het onzekere hoeft te verkeren.

De moeilijkheid is niet, dat de Bijbel niet duidelijk genoeg is, maar dat vele mensen moeite hebben om naar de Bijbel te luisteren, omdat ze gevangen zijn in vooropgezette meningen, die ze moeilijk los kunnen laten. Zodra iemand besluit zijn eigen meningen opzij te zetten en uitsluitend en alleen de Bijbel tot zich te laten spreken beginnen de moeilijkheden te verdwijnen.

"Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet", belooft God in Psalm 32:8. Hij doet dit door zijn Woord en Geest, ook wat de doop betreft.

Maar we moeten bereid zijn, ons te laten onderwijzen. We moeten bereid zijn tot luisteren, tot leren, misschien zelfs tot herscholing.

"Here wat wilt Gij dat ik doen zal? (Handelingen 9:6).

1. Waarom moet men zich laten dopen?

Omdat Jezus het geboden heeft. Hij zegt (Matthéüs 28:19): "Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes." En in Marcus 16:16: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden." Lees ook: Handelingen 2:38; Handelingen 8:36-39; Handelingen 10:48 en Handelingen 19:5.

2. Wanneer moet men zich laten dopen?

Na de bekering. "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden." (Marcus 16:16). Dus: Eerst geloven en dan zich laten dopen. "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen." (Handelingen 2:38). Dus: Eerst bekering en zich dan laten dopen.

3. Moet men zich dadelijk na zijn bekering laten dopen of enige tijd wachten?

Dadelijk. "Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd." (Handelingen 2:41).

"Hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen." (Handelingen 16:33).

4. Wat betekent Romeinen 6 vers 3 en 4: "Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood opdat gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen."

De doop wordt vergeleken met een begraven worden. De bijbelse manier van dopen geschiedt door algehele onderdompeling. De dopeling wordt als het ware begraven in het water. Een zeer kort ogenblik is hij helemaal onder water om daarna weer uit het water te verrijzen, een beeld van de opstanding. Het oude leven wordt in het water begraven, van nu af begint hij een nieuw leven.

5. Wat betekent het volgende vers, Romeinen 6:5: "Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding."

Door 't geloof zijn wij één plant met Christus geworden. Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken (Johannes 15:5). Daardoor hebben we deel aan zijn sterven, het afsterven van onze oude mens, en aan zijn opstanding, het leven als nieuwe schepselen. De doop stelt deze geestelijke feiten zinnebeeldig voor.

6. Wat betekent Galaten 3:27: "Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed."

De doop is volgens de Bijbel een zich bekleden met Christus. Onze eigen menselijke deugden zijn volgens de Bijbel een "bezoedeld kleed" (Jesaja 64:6). In dit kleed kunnen we God niet behagen, maar we moeten het afleggen. In plaats daarvan moeten we ons bekleden met Christus, de "mantel der gerechtigheid" (Jesaja 61:10). Deze geestelijke feiten worden door de doop heel duidelijk uitgebeeld.

7. Wat betekent 1 Petrus 3:21: "Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God."

De gedoopte weet, dat hij rechtvaardig tegenover God staat: al zijn zonden zijn weggedaan door het bloed van Jezus. Hij heeft hierdoor een goed geweten gekregen dat hem van niets meer beschuldigt.

8. In welke naam moet gedoopt worden?

Jezus sprak: "Doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes." (Matthéüs 28:19).

9. Op welke wijze moet gedoopt worden?

Door algehele onderdompeling. De doop is een begraven worden met Christus en een opstaan tot een nieuw leven. (Romeinen 6:3-4). Bij een begrafenis verdwijnt het lichaam geheel in de grond. Zo moet bij de doop ook het gehele lichaam onder water gebracht worden.

10. Hoe werd Jezus gedoopt?

Door onderdompeling. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water." (Matthéüs 3:16).

11. Hoe doopte Johannes?

Door onderdompeling. Hij had veel water nodig. De Bijbel zegt: Johannes doopte ook te Aenon, bij Salim, omdat daar veel water was (Johannes 3:23).

12 . Hoe doopte Philippus?

Door onderdompeling. De Bijbel zegt: Beiden daalden af in het water, zowel Philippus als de kamerling en hij doopte hem (Handelingen 8:38).

13. Hoe doopte men in de eerste eeuwen na Christus?

Door onderdompeling. Opgravingen uit deze tijd en ook literatuur uit de eerste eeuwen bevestigen dit.

14. Werpt ook het woord dat in de grondtekst voor dopen gebruikt wordt, licht opde zaak?

Ja zeker. Het griekse woord voor dopen "baptizo" betekent onderdompelen.

15. Mag men ook dopen door besprenkeling?

Neen. Deze manier van dopen komt nergens in de Bijbel voor. Is dus onschriftuurlijk.

16. Is er nog een andere reden, waarom besprenkeling onjuist is?

Ja, de symbolische betekenis van de doop: Het begraven worden en weer opstaan, komt dan niet tot zijn recht. (Romeinen 6:3 en 4). Evenmin het zich bekleden met Christus (Galaten 3:27).

17. Wie mogen gedoopt worden?

Zij die geloven in Jezus als hun Verlosser en Here. De Bijbel zegt: "Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd" (Handelingen 8:37). Zij die zich waarachtig hebben bekeerd: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen". (Handelingen 2:38).

18. Zal men ook babies dopen?

Nee

19. Wat is er op de kinderdoop tegen?

  1. De doop moet voorafgegaan worden door geloof: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden" (Marcus 16:16). "Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd" (Handelingen 8:37).
  2. De doop moet voorafgegaan worden door bekering: "Bekeert u en laat u dopen" (Handelingen 2:38).
  3. De doop is een zich bekleden met Christus. (Galaten 3:27). Dit kan een baby niet doen, zijn geestelijke ontwikkeling staat nog op het beginpunt.
  4. De doop is "een bede van een goed geweten tot God" (1 Petrus 3:21). Een baby kan nog niet bidden.
  5. De doop is een daad van de persoon zelf. Men moet zich laten dopen. Men neemt deze beslissing zelf. Zie boven aangehaalde teksten.

20. Toch zijn er heel veel mensen, die voorstander zijn van de kinderdoop. Hoe is dat te verklaren?

De kinderdoop is een dwaling die de kerk is binnengeslopen. Ze kan echter in geen enkel opzicht op grond van de Bijbel verdedigd worden.

21. Toch hoort men vaak beweren, dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Is dat dan niet waar?

Nergens in de Bijbel staat, dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Het is een bewering van mensen, doch niet het Woord van God.

22. Maar in het Oude Testament werden de kinderen toch besneden en ontvingen op die manier het teken van het verbond met God.

De Israëlische jongetjes van acht dagen oud werden besneden. De meisjes uiteraard niet. Hier gaat de vergelijking met de doop dus al mank. Want bij de kinderdoop doopt men zowel jongens als meisjes.

23. Wat is eigenlijk dat verbond tussen God en Abraham?

We lezen hiervan in Genesis 17:1-8. Hierbij beloofd God aan Abram drie dingen:

  1. God zal ook de God zijn van zijn nageslacht.
  2. God zal zijn nageslacht uitermate talrijk maken.
  3. Zijn nageslacht ontvangt het land Kanaän tot een altoosdurende bezitting.

Als teken van dit verbond moesten de Israëlische jongetjes besneden worden. Wie zegt dat de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, moet bovenstaande beloften op zichzelf en zijn kinderen toepassen. Hij zou moeten emigreren naar Kanaän. Een konsekwentie die geen enkele kinderdoper aanvaardt.

24. Maar wat betekent dan Colossenzen 2 vers 11 en 12: "In Hem (Christus) zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop." Hier worden toch doop en besnijdenis in één adem genoemd?

Hier wordt gesproken over een besnijdenis "die geen werk van mensenhanden is". "Het afleggen van het lichaam des vlezes". Dit slaat op de bekering. Ook in het Oude Testament komt dit ter sprake: "Besnijdt u voor de Here en doet weg de voorhuid van uw hart". (Jeremia 4:4). "Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig" (Deuteronomium 1:16).

25. Maar er staat toch in de Bijbel, dat de kinderen van een gelovige heilig zijn? "Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de man. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig" (1 Corinthiërs 7:14).

Er staat wel dat ze heilig zijn, maar niet dat ze zich moeten laten dopen. Als dat zo was, zou de ongelovige echtgenoot ook gedoopt moeten worden. En dat zal wel niemand willen doen.

26. We lezen in het Nieuwe Testament verschillende keren over gezinnen die gedoopt werden. Zouden daar nu nooit kinderen bij geweest zijn? Neem bijvoorbeeld het huisgezin van Lydia. (Handelingen 16:15).

In Handelingen 16:15 wordt gesproken over "huis", niet over "huisgezin". Van een echtgenoot van Lydia lezen we nergens. Misschien is ze niet getrouwd geweest. In datzelfde vers zegt ze: "Neemt dan uw intrek in mijn huis." In "mijn" huis, niet in "ons" huis. Het ligt voor de hand dat ze ongetrouwd was en dat haar huisgenoten leden waren van haar personeel, werkzaam in haar purperzaak.

27. En het gezin van Stephanus dan, dat door Paulus gedoopt is (1 Corinthiërs 1:16)?

In dezelfde brief schrijft Paulus over dit gezin (hoofdstuk 16:15): "Gij weet van het huis van Stephanus, dat het een eersteling van Achaje is en dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben. Stelt u dan onder zulke mensen,". Niet alleen Stephanus zelf, het hoofd van het gezin maar ook de andere gezinsleden hebben zich ten dienste van de heiligen gesteld. Om die reden kunnen ze een zeker gezag uitoefenen. Natuurlijk kunnen hier niet anders dan volwassenen bedoeld zijn.

28. En het gezin van de gevangenbewaarder te Filippi? We lezen (Handelingen 16:33): ",en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen;". Zouden daar nu beslist geen kinderen bij geweest zijn?

Misschien wel. Maar in elk geval waren die kinderen groot genoeg om tot geloof in de Here te komen, want er staat in het volgende vers: ", en hij verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was".

29. Doen we de kinderen niet tekort als we ze de doop onthouden?

Het spreekt vanzelf dat ieder ouder het beste zoekt voor zijn kinderen, in de eerste plaats in geestelijk opzicht. Maar dat betekent niet dat we ze moeten laten dopen. Want dan overtreden we het gebod van God. Dan doen we dingen die God niet geboden heeft. Dan dopen we hen die nog niet gedoopt mogen worden. Dat is eigenwillige godsdienst en voor God verwerpelijk.

30. Horen de kleine kinderen er dan helemaal niet bij?

Ja, wel degelijk. Jezus zegt zelf: "Laat de kinderen tot Mij komen" (Marcus 10:14). Hij stelde ze zelfs tot voorbeeld voor de volwassenen. Hij omarmde ze en zegende ze. Maar Hij doopte ze niet.

31. Dus de kleine kinderen horen wel degelijk bij het volk van God?

Zeer zeker. In de gemeenten, waar men de bijbelse doop in praktijk brengt en dus geen kleine kinderen doopt, draagt men ze aan de Here op. De ouders brengen hun baby mee naar de samenkomst en hier wordt het kind aan de Here opgedragen, onder gebed en het zingen van een lied. Vaak wordt bij die gelegenheid de geschiedenis uit de Bijbel voorgelezen, hoe Jezus de kinderen zegende.

32. Om nog eens terug te komen op wat we nu over de doop bespraken; eigenlijk komt het er op neer dat iemand die als baby is besprenkeld, volgens de Bijbel niet gedoopt is?

Inderdaad.

33. Wat moet je dan in zo'n geval doen?

In de eerste plaats jezelf afvragen: kom ik in aanmerking om gedoopt te worden? Voldoe ik aan de voorwaarden?

34. Welke zijn de voorwaarden?

Van ganser harte in de Here Jezus geloven als je persoonlijke Heiland en Heer. (Handelingen 8:37). Je met heel je hart bekeren tot de Here (Handelingen 2:38).

35. En als men aan die voorwaarden heeft voldaan?

Je laten dopen op de bijbelse wijze door algehele onderdompeling.

36. Wie worden behouden?

"Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden." (Marcus 16:16).

"En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam" (Handelingen 22:16).


 www.bijbelstudies.com