TERUG 

De dag des Heren is nabij!

Wat moeten wij verstaan onder de "Dag des Heren".

Gen 1:31
En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

We zien in bovenstaande tekst, dat elke scheppingsdag begint met de avond en gevolgd wordt door de morgen.

De zes scheppingsdagen staan voor ongeveer 6000 jaar. Ik citeer een gedeelte uit mijn bijbelstudie "De leeftijd van de aarde, de evolutietheorie en de zondvloed."

Capadose, sprekende over de duizendjarige Wereldsabbat, zegt er van:

"De Schrift en de kerkvaders werpen hierop enig licht. De eerste toch leert ons "dat duizend jaar bij de Heer zijn als één dag" (Psalm 90:4; 2 Petrus 3:8). Dit is de sleutel tot hetgeen de kerkvaders dienaangaande zeggen. Zij achtten dat alles in het Oude Testament type was van Christus en diens Koninkrijk; dus ook, onder meer, dat de zes scheppingsdagen, gedurende welke God werkte en de zevende dag, waarop Hij rustte, ons in type aanwijzen dat er zesduizend jaren van zwoegende arbeid voor de mens en voor de wereld zullen zijn, maar dat met de zevende dag, te weten als het zevende duizendtal jaren begint, de sabbat der wereld zal aanbreken, als de Heer, wederkomende, vrede en rust over de wereld brengt...."


Belangrijk nieuws: De huidige paus stopt 28 februari 2013.

Er komt dus een nieuwe paus. Nu bestaat er een profetie van een zekere St. Malachy, die tijdens zijn leven een profetie gepubliceerd heeft van de laatste 112 pausen na zijn leven. Nu is de huidige paus nummer 111.

Hieronder enige details:

Malachias (Iers: Maelmhaedhoc Ó Morgair) (Armagh, 1094 - Clairvaux, 2 november 1148) was een Ierse rooms-katholieke geestelijke. Hij was de aangewezen aartsbisschop van Armagh in Ierland. De heilige Malachias is bekend vanwege zijn helderziendheid. Aan hem werden vele wonderen geopenbaard en een toekomstvisioen van de identiteit van de laatste 112 toekomstige pausen (zie de profetie van de pausen).

De Profetie van de pausen is een lijst van Latijnse motto's, toegeschreven aan Sint Malachias (1094-1148), die een voorspelling geeft van toekomstige (tegen)pausen vanaf paus Celestinus II tot aan de beoogde laatste paus, Petrus de Romein, die de opvolger zou zijn van de huidige paus Benedictus XVI.

Profetie over de laatse paus, nummer 112:

Peter de Romein, die de schapen in vele verdrukkingen zal voeden; aan het einde zal de stad van de zeven heuvels worden vernietigd, en de verschrikkelijke Rechter zal zijn volk oordelen. Het einde.

Omdat we reden hebben te geloven dat St. Malachy een correcte profetie heeft uitgesproken, is dit een geweldige indicatie, dat de wederkomst van Christus aanstaande is.

Belangrijk nieuws: 13 maart 2013 is een nieuwe paus gekozen en wel:
Jorge Mario Bergoglio uit ArgentiniŽ.
Hij noemt zichzelf: Paus Francis

Hij is in Argentinië geboren. Zijn ouders zijn immigranten uit Italië. Dus hij is in feite een volbloed Italiaan. Hier is de helft van de 112de profetie over de pausen vervuld. Hij mag dus metterdaad een Romein genoemd worden.

De link naar de naam Peter of Petrus is wat onduidelijker. In feite zou men die link voor elke paus als vanzelfsprekend kunnen leggen, omdat men in de RK-kerk de paus de opvolger van de apostel Petrus noemt.

Andere mogelijke links naar de naam Petrus zijn:
De naam van St. Francis of Assisi: geboorte naam: Francesco di Pietro di Bernardone
De naam bevat de naam Pietro = Petrus

Een andere link is, dat deze paus een Jezuïet is:

De extreme Eed van de Jezuïeten
Vraag. - hoe reist u?
Antwoord. - in de bark van Petrus de visserman.

Paus Francis
Johannes 3:18
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
Openbaring 21:8
Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Genesis 2:2-3
Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.
En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

De zevende dag is de "Dag des Heren". De zevende dag begint met de avond. De avond (nacht) is de Grote Verdrukking van 7 jaar. Na deze Grote Verdrukking volgt de morgen (dag), dit is het Duizendjarig Vrederijk.

 

Chronologisch overzicht in verband met de opname van de gemeente en de zichtbare wederkomst van Christus.

Volgens Mattheüs 24:22 en Marcus 13:20 zullen de dagen (van een gedeelte) van de Grote Verdrukking worden ingekort. In hoeverre dit van invloed is op de duur (uitgedrukt in bijvoorbeeld uren, dagen, maanden, jaren) van de hierboven vermelde 7-jarige periode is mij niet duidelijk.

2 Petrus 3:10 (NBG)
Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

2 Petrus 3:10 (KJV)
But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burned up.

2 Petrus 3:10 (Bible in Basic English 1965 - BBE)
But the day of the Lord will come like a thief; and in that day the heavens will be rolled up with a great noise, and the substance of the earth will be changed by violent heat, and the world and everything in it will be burned up.

Ik heb de bovenstaande tekst tot nu toe nooit goed begrepen. Op dit moment lijken mij in deze tekst aanwijzingen te zitten, dat de dag des Heren begint met de opname van de gemeente, ongeveer gelijktijdig plaatsvindend met minimaal één nucleaire gebeurtenis.

Dat vertalers van voor 1945 geen correcte vertaling geven van 2 Petrus 3:10 is begrijpelijk. Dat vertalers van de periode na 1945 een correctere vertaling kunnen aanleveren is te danken aan de kennis van de nucleaire explosie.

Lees hiertoe het engelstalige artikel "Elements shall melt with fervent heat" ( http://www.ensignmessage.com/ferventheat.html ).

Naar aanleiding van het bovenstaande geef ik een eigen vertaling:
2 Petrus 3:10
Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht; waarbij de atmosfeer zal terugwijken met een gigantische knal, de atoomsplitsing zal een allesvernietigende hitte geven, de bodem en alles wat zich daarop bevindt zal verteerd worden.

2 Petrus 3:10

Voor wat betreft 2 Petrus 3 vers 7, vers 10 en vers 12 het volgende:

Onze zon is enorm heet door een kernfusie proces. Het zou nog zeker 5 miljard jaren duren voordat zij is "opgebrand". Het is dus niet logisch te denken dat God door "vuur" de bestaande schepping zou wegdoen. ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Zon )

Openbaring 20:11
En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.

Wij mogen ervan uitgaan dat God, de Schepper, de oude hemel en aarde NIET zal wegdoen door "vuur". Dit zou volgens de eerste wet van de Thermodynamica NIET mogelijk zijn.

De Eerste Wet van de Thermodynamica, algemeen bekend als de Wet van Conservering van Materie, stelt dat materie/energie niet geschapen kan worden en ook niet vernietigd kan worden. De hoeveelheid materie/energie blijft hetzelfde. Het kan veranderen van vast naar vloeibaar naar gasvormig naar plasma en terug, maar de totale hoeveelheid materie/energie in het universum blijft constant. ( http://www.allaboutscience.org/dutch/tweede-wet-thermodynamica.htm )

Joël 1:15-20
Wee die dag, want nabij is de dag des Heren; als een verwoesting komt hij van de Almachtige.
Is niet voor onze ogen de spijze weggedaan, uit het huis van onze God vreugde en gejuich?
Verschrompeld zijn de zaadkorrels onder haar aardkluiten; verwoest zijn de voorraadschuren; gescheurd staan de korenbakken, want het koren is verdroogd.
Hoe kreunt het vee! De runderkudden dolen rond, want er is voor hen geen weide; ook de schapenkudden lijden zwaar.
Tot U, Here, roep ik, want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd, en een vlam heeft alle bomen van het veld verzengd.
Zelfs de dieren des velds zien smachtend tot U op, want de waterbeken zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd.

Jesaja 13:6-13
Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.
Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeŽn grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam.
Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.
Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.
Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.
Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.
Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de Here der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.

Jesaja 24:17-20
Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde!
En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven. De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut;
want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.

Joël 2:1-2
Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij!
Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis.

Joël 2:30-32
Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.
En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.

Solar_eclipse_animate_(2006-Mar-29)

Let op de zonsverduistering bij de kruisiging van Jezus.
Lucas 23:44-45 (NBG)
En het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur, want de zon werd verduisterd.

Lucas 23:44-45 (DSV)
En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd, ...

We moeten er van uitgaan, dat de zonsverduistering tijdens de kruisiging van Jezus niet veroorzaakt kan zijn door de maan. Een verduistering door de maan is altijd plaatselijk en duurt maximaal 7,5 minuten.

Ik denk dat het bij de zonsverduistering in JoŽl 2:31 en Openbaring 6:12 niet gaat om verduisteringen, die veroorzaakt zijn door de maan. In de hiernaast staande afbeelding zien we dat de zonsverduistering die veroorzaakt is door de maan niet groter is dan een speldenprik als we de aarde zien ter grootte van een appel.

Joël 2:30-32 (Staten Vertaling)
En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.
En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Joël 2:10-11
Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in.
En de Here verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want machtig is het leger dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag des Heren en zeer geducht! Wie zal hem verdragen?

Joël 3:9-17
Roept dit uit onder de volken: Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken! Smeedt uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge: Ik ben een held. Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en verzamelt u. Doe, o Here, uw helden daarheen afdalen. Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing.
De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in.
En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven.
Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israels. En gij zult weten, dat Ik, de Here, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken.

Amos 5:18-20
Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!
Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang!
Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.

Obadja 1:15
Want nabij is de dag des Heren over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.

Zefanja 1:14-18
Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held.
Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis,
een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.
Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek.
Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.

Wanneer we Jakobus 5:1-8 lezen in het licht van de huidige tijd dan lijkt het veelzeggend:

Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.
Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.
Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot.
Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan, gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd.
Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u.
Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is.
Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

Maleachi 4:5
Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.

Openbaring 6:12-13
En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.
En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Openbaring 8:7-11 (Staten Vertaling)
En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.
En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan.
En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.

1 Thessalonicenzen 5:1-9
Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeŽn een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.
Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe;
laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid;
want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,

Let op het woord "weeën" in Openbaring 12:2 en 1 Thessalonicenzen 5:3

Volgens mij is Openbaring 12:5 wellicht een verkapte aanwijzing voor de opname van de gemeente. Immers we worden in de Bijbel het lichaam van van Christus genoemd en we zullen met Hem regeren.

Openbaring 12:1-5
En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd;
en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeŽn en in haar pijn om te baren.
En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.
En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.

Zie hieronder 2 plaatjes met het sterrenbeeld "Maagd". In de tweede afbeelding is de ingetekende "Maagd" weggelaten. Let op de datum rechtsonder 29 september 2011.

Sterrenbeeld Maagd op 29 september 2011Sterrenbeeld Maagd op 29 september 2011

Matthéüs 25:13 (Staten Vertaling)
Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.

2 Thessalonicenzen 2:1-8
Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak.
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.
Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.
Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

2 Petrus 3:10
Maar de dag des Heren zal komen als een dief.

Lucas 21:25-26
En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.

Opvallende maansverduisteringen in groepen van vier op Joodse feestdagen. Vooral de maansverduisteringen in 2014-2015 lijken op iets te wijzen.

De laatste 3 tetraden van 7 in totaal, die tot nu toe hebben plaatsgevonden:

Tetrade nr. 5: Plaatsgevonden in 1493 en 1494.
Plaatsvindend na de verbanning van de Joden uit Spanje op 30 juli 1492.
Zie: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/expulsion.html

Tetrade nr. 6: Plaatsgevonden in 1949 en 1950.
Plaatsvindend na de onafhankelijksoorlog in Israël van 15 mei 1948 tot 10 maart 1949.
Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/1948_Arab-Israeli_War

Tetrade nr. 7: Plaatsgevonden in 1967 en 1968.
1 bloedmaan uitgezonderd, plaatsvindend na de zesdaagse oorlog tussen 5 en 10 juni 1967.
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zesdaagse_Oorlog

Tetrade nr. 8: Plaatsvindend in 2014 en 2015.
Wat staat ons nu te wachten aangaande het land Israël? De toekomst zal het ons spoedig leren.

Matthéüs 24:21-22
Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.
En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Marcus 13:19-20
Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal.
En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.

Volgens sommigen wordt de dag met éénderde ingekort, volgens de bovenstaande en onderstaande teksten. Dus dagen van 16 uur in plaats van 24.

Openbaring 8:12
En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks.


Dat er geruchten zijn over een hemellichaam Nibiru valt niet te loochenen. Het is niet helemaal duidelijk waar zich Nibiru bevindt. Daarom zijn naar ik meen, de foto- en video-opnamen, het beste "bewijs" dat er op dit moment beschikbaar is. Het hele Nibiru-verhaal is dus voor een deel speculatief. Persoonlijk geloof ik dat het heel goed mogelijk is dat de komst van Nibiru met bijbehorende planeten en manen voor een deel te maken kan hebben met Schriftgedeelten aangaande de rampspoed, die aan het begin en tijdens de Grote Verdrukking over de aarde zal komen.

Openbaring 6:12-14
En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

Ik geloof, dat het natuurgeweld in de bovenstaande tekst NIET veroorzaakt kan worden door atoomwapens.

Ik geloof, dat het in het bovenstaande tekstgedeelte gaat over een inslag van meteoren. Wat opvalt is dat hier gesproken wordt over vijgen. Meteoren zijn gewoonlijk klein. Ongeveer ter grootte van een erwt. Een vijg is ongeveer zo groot als een peer. Dus ik ga er van uit dat er een meteorenregen zal inslaan met ongewoon grote brokstukken.

Ook heeft de vijg een bepaalde symbolische betekenis.

Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijg_(fruit) lezen we:

"In sommige culturen hebben vijgen ook een symbolische waarde. In het boek van Jeremia (in de Thora en het Oude Testament) staat het product voor 'vernietiging', omdat Adam en Eva na hun zondeval schorten maakten van vijgenbladeren. In het Nieuwe Testament toont Jezus zijn afschuw van een vruchteloze vijgenboom."

Openbaring 8:12
De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.

De dagen zullen waarschijnlijk met éénderde worden ingekort. Ook dit kan, naar ik meen, NIET door atoomwapens veroorzaakt worden.

Hieronder enkele opnamen waarop mogelijk Nibiru, als "tweede zon" of als "maan" te zien zou zijn.

SECOND SUN (NIBIRU) IN HUNGARY

Elenin Elenin met tekst.

Foto Nibiru 22 oktober 2011

Nibiru zichtbaar op Antarctica - (Victoria Land) 13 februari 2012
Nibiru zichtbaar op Antarctica - (Victoria Land) 13 februari 2012.

Nibiru zichtbaar in Malaysia op 3 oktober 2012
Nibiru zichtbaar in Malaysia op 3 oktober 2012

Nibiru 1 november 2011
China heeft op 1 november 2011 een sateliet gelanceerd. De video opnamen van deze sateliet vanuit de Ruimte tonen een blauwe bol. Dit is naar alle waarschijnlijkheid Nibiru. Nibiru is licht blauw gekleurd, waarschijnlijk door het gereflecteerde licht van de aarde.

Hierboven enkele opnamen waarop mogelijk Nibiru, als "tweede zon" of als "maan" te zien is.

Opmerking:

Vaak wordt beweerd dat het hemellichaam, dat men ziet bij de zon, de maan of Venus is. Zeker is dat volle maan zich nooit naast de zon kan bevinden. Verder wil ik met onderstaande afbeelding duidelijk maken dat Venus niet groter is dan een klein vlekje wanneer het de zon op zijn baan passeert.

Foto van Venus en de Zon
 
 
Nibiru op 27 augustus 2011 via Google Sky

We zien links op de bovenstaande afbeelding Nibiru. Ik kan niet goed inschatten hoe groot dit hemellichaam is, maar het lijkt enorm. Dit beeld is op basis van infrarood in Google Sky. Ga naar Google Sky (http://www.google.com/sky/) en geef in het zoekvenster "23 Leo" in. Wanneer "23 Leo" gevonden is zet dan de schuif van infrarood volledig naar rechts. We zien nu Nibiru.

 www.bijbelstudies.com