TERUG 

De boom des levens.

Genesis 2:7-9:
toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.Voorts plantte de Here God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij geformeerd had. Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.

Na de zondeval:

Genesis 3:22
En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.

Conclusie naar aanleiding van de bovenstaande tekst:
Adam en Eva waren oorspronkelijk geschapen om eeuwig te leven, door toegang tot de boom des levens. Ook uit het onderstaande tekstgedeelte blijkt dat Adam en Eva van oorsprong onsterfelijk waren.

Genesis 2:15-17:
En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Omdat de mens van oorsprong eeuwig leven had geloof ik dat de nakomelingen van Adam en Eva, die in leven zullen zijn aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk en aan het begin van de nieuwe aarde weer eeuwig zullen leven, zoals oorspronkelijk bij Adam en Eva het geval was. Omdat de nakomelingen door de vloek van de zondeval allerlei gebreken in hun lichaam hebben zullen deze mensen lichamelijke genezing behoeven. Dit wordt in onderstaande tekst beschreven.

Openbaring 22:1-2:
En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

Openbaring 22:1-2: (Staten Vertaling)
En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.

Deze genezing is volledig en gaat verder dan beschreven voor het Duizendjarig vrederijk.  Reeds in het Duizendjarig Vrederijk is er genezing, maar de dood en de vloek zijn nog aanwezig. (lees mijn bijbelstudie “Het Duizendjarig Vrederijk.“ de punten 12, 13 en 14.) Op de nieuwe aarde is de dood en de vloek volledig afwezig.

Openbaring 21:4
en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Openbaring 22:3
En niets vervloekts zal er meer zijn.

We mogen aannemen dat aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk, ook na het tijdelijk loslaten van Satan om de mensen te beproeven er zeer veel natuurlijk mensen zijn. Deze natuurlijke mensen, nakomelingen van Adam en Eva, zullen overgeplaatst worden van de oude naar de nieuwe aarde. Aangezien het natuurlijke mensen zijn zullen dezen ook gewoon nakomelingen verwekken. Dit verklaart waarom er diverse keren over volkeren gesproken wordt op de nieuwe aarde. En deze volkeren worden geregeerd door koningen.

2 TimůtheŁs 2:12:
;indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;

Openbaring 22:5:
En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

Aangezien ik geloof dat er natuurlijke afstammelingen zullen leven van Adam en Eva, afstammelingen die gewoon kinderen krijgen, geloof ik dat er heel wat valt te regeren. De belofte aan christenen dat zij als koningen zullen regeren valt hierdoor wel heel goed op zijn plaats.

Waarschuwende tekstgedeelten om toch vooral niet onverschillig zijnde dit heil aan je te doen voorbijgaan staan in hoofdstuk 21 en 22 van Openbaring vermeld. Deze waarschuwende teksten voor de lezers van het boek Openbaring dienen voor diegenen die in de tijdsbedeling van de oude aarde verkeerde keuzes kunnen maken en daardoor voor eeuwig verloren gaan en dit heil niet beŽrven.

Openbaring 21:7-8 Wie overwint, zal deze dingen beŽrven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
Openbaring 21:27 En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam
Openbaring 22:11-12 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
Openbaring22:14-15 (Staten Vertaling) Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.

Nu lijkt de bewering dat er natuurlijke nakomelingen van Adam en Eva zullen leven op de nieuwe aarde in tegenspraak met het volgende tekstgedeelte:

1CorinthiŽrs 15:40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse.
1CorinthiŽrs 15:41 De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans.
1CorinthiŽrs 15:42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid;
1CorinthiŽrs 15:43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht.
1CorinthiŽrs 15:44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.
1CorinthiŽrs 15:45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.
1CorinthiŽrs 15:46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.
1CorinthiŽrs 15:47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.
1CorinthiŽrs 15:48 Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen.
1CorinthiŽrs 15:49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.
1CorinthiŽrs 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beŽrven en het vergankelijke beŽrft de onvergankelijkheid niet.

De apostel Paulus spreekt hier tot zijn broeders in Christus. Het gaat hier dus om de gemeente, het lichaam van Christus. Wij, christenen, zullen een verheerlijkt lichaam ontvangen bij de opstanding.

Eindtijd tijdlijn

Dat 1 CorinthiŽrs 15:40-50 specifiek van toepassing is op de gemeente van Christus uit de huidige bedeling (die eindigt bij de opname) moge blijken uit MatthťŁs 25:34.

MatthťŁs 25:34:
Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beerft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.

We zien dat degenen, die toegelaten worden tot het Duizendjarig Vrederijk wel in een aards lichaam het Koninkrijk beŽrven.

Wanneer ik nog even verder kijk dan lees ik:

MatthťŁs 25:46
En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Op basis van dit vers heb ik het sterke vermoeden, dat deze groep mensen (genoemd: de rechtvaardigen, de schapen), die in de Grote Verdrukking zeer beproefd zijn geworden, niet meer zullen sterven. Zij zijn vermoedelijk allen aan het eind van het Duizendjarig Vrederijk nog in leven. Wel zullen er van hun nakomelingen sterven omdat zij van God afvallig zijn geworden.

Dus er is ook een verschil in lichaam tussen degenen die de nieuwe aarde bewonen (de volkeren) en degenen die tot de gemeente van Christus behoren. Dit verschil komt ook tot uiting in het gegeven dat de gemeente van Christus het nieuwe Jeruzalem als woonplaats zal ontvangen.

Openbaring 21:2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Openbaring 21:9-11 En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.

Het nieuwe Jeruzalem is waarschijnlijk niet uitsluitend de woonplaats voor de Nieuw Testamentische gelovigen. Twee opmerkelijke teksten over gelovigen van het Oude Verbond in het Nieuwe Testament zijn:

HebreeŽn 11:10 (HSV)
Want hij (Abraham) verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.

HebreeŽn 11:16 (HSV)
Maar nu verlangen zij (Abraham, Izak en Jakob) naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.

Slotopmerking:
Wat in de Bijbel beschreven staat over de nieuw hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem begint voor ons mensen van deze tijd al aardig op science fiction te lijken. Echter voor de gelovigen is het een heerlijk vergezicht gelegen in de toekomst. Echter het idee dat er mensen op de nieuwe aarde ( nakomelingen van Adam en Eva) zijn, die onsterfelijk zijn met een lichaam als het onze slaat in onze verbeelding toch alles. Kun je je voorstellen dat er mannen en vrouwen lopen van 100, 1000, 2000 jaar oud zonder kwalen met de kracht, gezondheid en uiterlijk van jonge mannen en vrouwen? Nou dat kunnen we ons niet goed voorstellen. Maar toch zijn er aanwijzingen in de Schrift dat dit zal plaatsvinden op de nieuwe aarde. God toont hiermee, dat Hij niet alleen een oplossing gevonden heeft voor de gevolgen van de zondeval, maar dat Hij in principe trouw gebleven is aan de plannen die Hij had bij de schepping van Adam en Eva.

Spreuken 25:2 Het is Gods eer een zaak te verbergen,...


 www.bijbelstudies.com