TERUG 

Geloofsbelijdenis.

Wij geloven in ťťn God, in eeuwigheid bestaande uit drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat Hij alles uit het niets heeft geschapen voor zijn eigen genoegen en doel.
Wij geloven dat de Bijbel, zowel het Oude als het nieuwe Testament het mondelinge geÔnspireerde Woord van God is, onfeilbaar in de originele manuscripten en de hoogst verheven autoriteit inzake geloof en leven, geÔnterpreteerd door de Heilige Geest aan iedere gelovige.
Wij geloven dat de mens geschapen is naar het beeld van God, en toen hij zondigde, zowel de lichamelijke als geestelijke dood opliep. Aldus werd de mens vervreemd van God, en was niet meer in staat door eigen toedoen uit deze zondige toestand te komen.
Wij geloven dat de Here Jezus Christus Gods eniggeboren Zoon is, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria en als mens in de wereld is gekomen, zonder opgehouden God te zijn.
Wij geloven dat de Here Jezus Christus een zondeloos en perfect leven leidde naar de volledige wil van Zijn Vader. Dat Hij voor onze zonden gestorven is aan het kruis, het vonnis gedragen welke geŽist werd door de heilige rechtvaardigheid van God tegen de zonden, en aldus het voor God mogelijk te maken om rechtvaardig te blijven en tegelijkertijd de gelovigen in Jezus Christus te rechtvaardigen.
Wij geloven dat de Here Jezus Christus lichamelijk uit de dood is verrezen om nooit meer te sterven en sindsdien gezeteld is aan de rechterhand van de Vader, waar Hij bemiddelt als Hogepriester en pleitbezorger van allen die in Hem geloven.
Wij geloven dat degenen die de Here Jezus Christus als Redder en Zaligmaker aannemen, alleen door geloof en niet uit eigen verdienste, op wonderbaarlijke wijze worden wedergeboren door de Heilige Geest en kinderen van God worden en deelnemers worden van Zijn Goddelijke aard en eeuwig leven ontvangen.
Wij geloven dat de Heilige Geest alle waarlijk gelovigen opneemt in de enig ware Kerk, Zijn Lichaam - dat Hij eeuwig in hen woont, geestelijke gaven toekent, en hen machtigt voor de dienst en heilig leven.
Wij geloven in twee verordeningen, geen van beide essentieel voor redding, welke in acht moeten worden genomen door elke gelovige in gehoorzaamheid aan onze Heer tot zijn wederkomst; de doop door onderdompeling en het avondmaal.
Wij geloven dat bij de dood de zielen van de verlosten onmiddelijk overgaan naar Christus, om daar te blijven tot de opstanding van het lichaam, bij de terugkeer van Christus voor Zijn Kerk.We geloven tevens dat de zielen van de verlorenen naar het dodenrijk gaan waar zij verblijven totdat zij voor de witte troon van Christus worden gebracht voor het laatste oordeel om te worden geoordeeld naar hun werken en geworpen te worden in de poel van vuur om daar voor eeuwig te verblijven.
Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de verlosten bij de wederkomst van Christus voor Zijn Kerk als de geesten en zielen van de gestorvenen worden herenigd met hun lichamen, nu onsterfelijk, en gelovigen die op dat moment levend veranderd zullen worden en Christus in de lucht zullen ontmoeten om eeuwig met Hem te zijn.
Wij geloven in de persoonlijke lichamelijke terugkeer van de Here Jezus Christus om IsraŽl te redden en Zijn duizendjarig rijk te vestigen op aarde om te regeren over deze aarde vanuit Jeruzalem en dat de verlosten met hem mee zullen regeren in hun opstandingslichaam voor duizend jaren.

Bovenstaande pagina is met toestemming overgenomen van het   E.I.W. (Eindtijd Informtie Web) www.bijbelstudies.com